title SENO LAIKU VĒSTURES SEMINĀRI

title

VISPIRMS – INFORMĀCIJA PĀRDOMĀM:

https://blogi.lu.lv/harijs/2021/08/16/par-anonimam-anketam-un-varda-brivibu
http://blogi.lu.lv/harijs/2014/08/26/par-anktesanu/

Elektroniskas grāmatas par seno laiku vēsturi un kultūru var atrast šeit: http://home.lu.lv/~harijs/Macibu_materiali/gramatas/

A ) SENO AUSTRUMU VĒSTURE:

1. Ievads

 

2. Divupes agrīnā valdniecība

Teksti lasīšanai: Šumeru valdnieku teksti; Sargona Lielā uzraksts. Pieejams:

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-sumeru-valdnieku-teksti/

http://www.antiquitas.lv/2-2-macibu-materiali-urukaginas-reformas/

Jautājumi:

a) Avotu raksturojums

b) Eannatuma un Išme Dagana teksti:

1) Valdnieka varas izcelsme un leģitimācija

2) Valdnieka varas uzdevumi / mērķi

c) Senu šumeru reformas:

— Enmetenas uzraksts:

1) Kādas reformas ir veicis Enmetena?

2) Kāds ir reformu mērķis?

— Urukaginas ( Uruinimginas ) reformas ( folderis „Urukaginas reformas”)

1) Kādas reformas ir veicis Urukagina?

2) Kāds ir reformu mērķis?

d) Sargona uzraksts:

1) Avota raksturojums

2) Kā var izskaidrot Sargona vārdus par savu izcelsmi?

3) Kāpēc Sargons apraksta savu izcelsmi un kāds ir šī teksta mērķis?

Referāts: “Rakstība un rakstveži senajā Divupē”.

Papildus literatūra:

Kramer S. The Sumerians. Oxford, 1969.

Maisels C.K. Early Civilisations of the Old World: the Formative Histories of Egypt, the Levant, Mesopotamia, India and China. London, New York, 1999.

Крамер С. Шумеры. Москва, 2002.

Крамер С. История начинается в Шумере. Москва, 1991.

Емельянов В. В. Древний Шумер. Очерки культуры. Спб., 2001.

 

3. Hammurapi likumi: debesu un zemes harmonija

Teksti lasīšanai: Hammurapi likumi. Pieejams:

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-hammurapi-likumi/

http://www.antiquitas.lv/3-2-macibu-materiali-hammurapi-likumu-teksti/

Jautājumi:

1) Avota raksturojums

2) Kā Hammurapi izskaidro savas varas izcelsmi?

1) Kādas savas īpašības viņš izceļ un kāpēc?

2) Kāda ir likumu izcelsme?

3) Kādi ir likumdošanas mērķi pēc Hammurapi vārdiem?

4) Ar kādiem līdzekļiem Hammurapi domāja nodrošināt savu likumu ievērošanu un to palikšanu spēkā?

Referāts: “Rituāli, to veidi un funkcijas senajā Divupē”.

Papildus literatūra:

J. Veinbergs Piramīdu un zikurātu ēnā. Rīga, 1988.

Cerams. Dievi, kapenes, zinātnieki. Rīga, 1998.

Z. Kosidovskis. Kad saule bija dievs. Rīga, 1987.

Delaporte L. Mesopotamia: the Babylonian and Assyrian Civilization. New York ; London, 1998.

Klengel H. Hammurapi von Babylon und seine Zeit. Berlin, 1976.

Э. Кленгель – Брандт. Древний Вавилон. Смоленск, 2001.

А.Оппенхейм. Древняя Месопотамия. Москва, 1989.

Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т. 1. Москва, 2003.

Емельянов В. В. Ритуал в древней Месопотамии. Спб., 2004

 

4. Cilvēka dzīve un tās vērtība senajā Divupē

Teksti lasīšanai: Poēma par Atrahasi ( “Kad dievi kā cilvēki…” ). Pieejams:

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-poema-par-atrahasi/

Referāts: ”Zīlēšana un astroloģija senajā Divupē” un / vai:

„Zināšanas un tehniskie sasniegumi senajā Divupē”

Jautajumi:

1) Avota raksturojums

2) Kāds ir cilvēka statuss pasaulē?

3) Cilvēka radīšanas mērķis un viņa uzdevumi?

4) Kādas ir cilvēku un dievu attiecības?

5) Ko no šī teksta var secināt par sabiedrības sociālo uzbūvi un attiecībām tajā?

6) Kas ir Arahasis? Kā mēs varam raksturot viņa sociālo stāvokli?

7) Kāda ir poēmas galvenā doma?

Papildus literatūra:

Delaporte L. Mesopotamia: the Babylonian and Assyrian Civilization. New York, London, 1998.

Mūrnieks A. Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē. – 1. d.: Aizvēsture. Austrumu civilizācijas.Rīga, 1990.

Вардиман E. Женщина в древнем мире. Москва, 1990.

Оппенхейм A. Древняя Месопотамия. Москва, 1989.

Сапронов П. Культурология. Санкт-Петербург, 1998

Царёва Г. И. Ассирия и Вавилон. Древние царства Востока. Москва, 2002.

 

5. Faraonu reliģija un vara

Teksti lasīšanai: Ēģiptes valdnieku atskaites un teksti. Pieejams:

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-faraona-vara/

Referāts: “Piramīdu noslēpumi”

Teksti lasīšanai: Faraonu teksti un atskaites

Jautājumi:

a) “Pamācība Merikaram”:

1) Avota raksturojums

2) Kādi ir minēti valdnieka pienākumi / mērķi?

3) Kādi līdzekļi tiek piedāvāti to sasniegšanai?

4) Kā valdnieks tiek motivēts savai darbībai?

b) Faraonu uzraksti:

1) Avotu raksturojums

2) Kā tiek pamatota / izskaidrota faraona vara ( tās izcelsme )?

3) Par kādiem darbiem atskaitās faraoni?

4) Ko un kāpēc faraoni izceļ savā darbībā? ( izdaliet viņu darbības laukus / nozares )

Papildus literatūra:

Veinbergs J. Piramīdu un zikurātu ēnā. Rīga, 1988.

Grimal N.C. A History of Ancient Egypt. Cambridge, 1997.

Moret A. The Nile and Egyptian Civilization. London, New York, 1998.

Zubovs A. Senās Ēģiptes soterioloģija // Ceļš, 1995.

Брестед Д. История древнего Египта. Т. 1-2. Минск, 2002.

Бретстед Д. Религия древнего Египта. М., 2003.

Жак К. Египет великих фараонов. Москва, 1992.

Рак В. Египетская мифология. М., 2002.

Сапронов П. Культурология. Санкт-Петербург, 1998.

Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т. 1. М., 2003.

 

6. Ierindas cilvēks un vara senajā Ēģiptē

Teksti lasīšanai: „Stāsts par daiļrunīgu zemnieku”, fragmenti no skolu pamācībām. Pieejams:

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-stasts-par-dailrunigu-zemnieku/

Referāts: “Ehnatons – faraons „herētiķis ( ķeceris )”

„Stāsts par daiļrunīgu zemnieku”:

1) Avota raksturojums

2) Kā dotais teksts raksturo ierindas cilvēka un ierēdņa attiecības?

3) Ko un ar kādiem līdzekļiem cenšas panākt zemnieks?

4) Kādi ir zemnieka argumenti?

Fragmenti no skolas pamācībām:

1) Avota raksturojums

2) Kā skolu pamācības atspoguļo ierindas cilvēku stāvokli senajā Ēģiptē?

3) Kāds ir šo pamācību mērķis?

Papildus literatūra:

Avdijevs V. Seno Austrumu vēsture. Rīga, 1977.

Veinbergs J. Piramīdu un zikurātu ēnā. Rīga, 1988.

Durant W. Our Oriental Heritage: A History of Civilization in Egypt and Near East. New York, 1954.

Grimal N.C. A History of Ancient Egypt. Cambridge, 1997.

Moret A. The Nile and Egyptian Civilization. London, New York, 1998.

Брестед Д. История древнего Египта. Т. 1-2. Минск, 2002.

Жак К. Египет великих фараонов. Москва, 1992.

Сапронов П. Культурология. — Санкт-Петербург, 1998.

 

7. Sieviete senajā Ēģiptē

Teksti lasīšanai: Faraones Hatšepsutes tempļa uzraksti, ēģiptiešu dzeja. Pieejams:

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-par-hatsepsutes-intronizaciju/

Referāts: “Sieviete un ģimene senajā Ēģiptē” vai:

“Hatšepsute – sieviete un faraons”

Jautājumi:

a) Hatšepsutes uzraksts

1) Avota raksturojums

2) Kāds ir Hatšepsutes varas leģitimācijas veids?

3 ) Kas ir specifisks Hatšepsutes tekstam un ar ko viņas uzraksts atšķiras no faraonu – vīriešu uzrakstiem?

b) Teksti par sievietēm

1) Avotu raksturojums

2) Kāds ir sievietes statuss sabiedrībā un ģimenē?

3) Kāda ir sabiedrības attieksme pret sievieti?

Papildus literatūra:

Veinbergs J. Piramīdu un zikurātu ēnā. Rīga, 1988.

Durant W. Our Oriental Heritage: A History of Civilization in Egypt and Near East. New York, 1954.

Grimal N.C. A History of Ancient Egypt. Cambridge, 1997.

Moret A. The Nile and Egyptian Civilization. London, New York, 1998.

Вардиман E. Женщина в древнем мире. Москва, 1990.

Жак К. Египет великих фараонов. Москва, 1992.

Жак К. Эхнатон и Нефертити. Москва, 2003.

 

8. Mozus likumi un seno jūdu teokrātija

Teksti lasīšanai:

1) Hammurapi likumi

http://www.antiquitas.lv/3-2-macibu-materiali-hammurapi-likumu-teksti/

2) Bībeles grāmatas: https://bibele.lv/bibele/bibele.php

Exodus ( 2. Mozus ): 15 – 24 ( nodaļas );

Leviticus ( 3.Mozus ): 18 – 20; 23 – 24;

Numeri ( 4. Mozus ): 35

Deuteronomii ( 5. Mozus ): 12; 14 – 16; 22 – 30.

Referāts: “Vecā Derība kā Svētie Raksti un kā vēstures avots”

Jautājumi:

Salīdzināt Hammurapi likumus ar Mozus likumiem:

1) Kas ir kopīgais?

2) Kas ir atšķirīgais?

Papildus literatūra:

Guigenbert Ch. The Jewish World in the Time of Jesus. New York, 1998.

Kitchen K. Ancient Orient and Old Testament. London, 1966.

Klīve V. Ticības ceļos. Reliģiju vēsture. Rīga, 1995.

Lenglija M. Pasaules reliģijas. Rīga, 1997.

Mūrnieks A. Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē. – 1. d.: Aizvēsture.

Austrumu civilizācijas.Rīga,1990.

Taivāns L., Taivāne E. “Reliģiju vēsture”. Rīga, 2003.

Василиадис Н. Библия и археология. М., 2003.

Вейнберг И. Введение в Танах. Т. 1.-2. Москва, 2000.

Сафронов В., Николаева Н. История Древнего Востока в Ветхом Завете. — Москва, 2003.

 

9. Noass un Ziusudra: senie stāsti par grēku plūdiem

Teksti lasīšanai: Šumeru, Babiloniešu un Bībeles stāsti par grēku plūdiem:

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-sumeru-teksts-par-pludiem/

1.Mozus, 6.-9. nodaļas: https://bibele.lv/bibele/bibele.php

Referāts: “Sievietes Bībeles pasaulē”

Jautājumi:

1) Kāda ir katra teksta saturiska būtība un mērķis / uzdevums?

2) Salīdzināt tekstus un noskaidrot:

a) Kas ir kopīgs?

b) Kas ir atšķirīgs?

Literatūra:

Kitchen K. Ancient Orient and Old Testament. London, 1966.

Grimbly S. (ed). Encyclopedia of the Ancient World. London, 2000.

van de Mieroop H. A History of the Ancient Near East. Malden, 2004.

Вардиман E. Женщина в древнем мире. Москва, 1990.

Вейнберг И. П. Введение в Танах. Т. 1.-2. Москва, 2000

Сафронов В. Николаева Н. История Древнего Востока в Ветхом Завете. Москва, 2003.

 

10. Ījaba tēma Tuvo Austrumu literatūrā

Teksti lasīšanai: Bībeles Ījaba grāmata: https://bibele.lv/bibele/bibele.php

Babilonijas poēma par nevainīgo cietēju:

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-babilonijas-teodiceja/

Referāts: “Jeruzalemes templis: vēsture, funkcijas, nozīme”

Jautājumi:

1) Avotu raksturojums ( tekstu mērķi un būtība )

2) Kas ir kopīgs tekstu struktūrā ( uzbūvē )?

3) Kas it atšķirīgs tekstu struktūrā ( uzbūvē)?

4) Kas ir kopīgs tekstu argumentācijā?

5) Kas it atšķirīgs tekstu argumentācijā?

Papildus literatūra:

Kitchen K. Ancient Orient and Old Testament. London, 1966.

Grimbly S. (ed). Encyclopedia of the Ancient World. London, 2000.

van de Mieroop H. A History of the Ancient Near East. Malden, 2004.

Klīve V. Ticības ceļos. Reliģiju vēsture. Rīga, 1995.

Taivāns L., Taivāne E. “Reliģiju vēsture”. Rīga, 2003.

Вейнберг И. П. Введение в Танах. Т. 1.-2. Москва, 2000

Крамер С. История начинается в Шумере. Москва, 1991.

Сафронов В. Николаева Н. История Древнего Востока в Ветхом Завете. Москва, 2003.

 

11. Manu likumi par senās Indijas sabiedrību

Teksti lasīšanai: Izvilkumi no Manu likumiem:

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-manu-likumi-par-valdnieku-un-varu/

Referāts: “Varnu sistēma senajā Indijā”

Jautājumi:

1) Avota raksturojums

2) Kā tiek pamatota valdnieka vara?

3) Kādi ir valdnieka pienākumi?

4) Kā valdnieks tiek motivēts uz savu pienākumu izpildīšanu?

5) Kādas īpašības tiek prasītas no valdnieka? Kāpēc?

6 ) Kādi ir valdnieka tiesas principi? Kāpēc?

Papildus literatūra:

Avdijevs V. Seno Austrumu vēsture. Rīga, 1977.

Mūrnieks A. Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē. 1. d.: Aizvēsture. Austrumu civilizācijas. Rīga, 1990.

Maisels C.K. Early Civilisations of the Old World: the Formative Histories of Egypt, the Levant, Mesopotamia, India and China. London, New York, 1999.

Taivāns L., Taivāne E. “Reliģiju vēsture”. Rīga, 2003.

Бэшем A. Чудо, которым была Индия. Москва, 1997.

Бонгард-Левин Г. Индия в древности. Москва, 1985.

 

12. Sieviete un ģimene senajā Indijā

Teksti lasīšanai: Izvilkumi no Manu likumiem:

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-manu-likumi-par-sievieti-un-gimeni/

Referāts: “Priekšstati par cilvēku un viņa dzīves ceļu ( ašrama ) senajā Indijā”

Jautājumi:

1) Kāda ir attieksme pret sievieti šajā tekstā? Kādēļ?

2) Kāds ir sievietes juridiskais statuss?

3) Kādi ir vīra pienākumi pret sievu?

4) Kādi ir sievas pienākumi pret vīru?

5) Uz kādiem pamatiem tiek balstīta indiešu ģimenes dzīve? Kādēļ?

Papildus literatūra:

Avdijevs V. Seno Austrumu vēsture. Rīga, 1977.

Mūrnieks A. Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē. – 1. d.: Aizvēsture. Austrumu civilizācijas. Rīga, 1990.

Maisels C.K. Early Civilisations of the Old World: the Formative Histories of Egypt, the Levant, Mesopotamia, India and China. London, New York, 1999.

Taivāns L., Taivāne E. “Reliģiju vēsture”. Rīga, 2003.

Бэшем A. Чудо, которым была Индия. Москва, 1997.

Бонгард-Левин Г. Индия в древности. Москва, 1985.

Вардиман E. Женщина в древнем мире. Москва, 1990.

 

13. Varas ideja senajā Ķīnā

Teksti lasīšanai: Senās Ķīnas teksti par valsts un varas harmonizāciju:

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-kinas-teksti/

Referāts: “Mandāta teorija senajā Ķīnā”

Jautājumi:

1) Avotu raksturojums

2) Kā tiek pamatota valdnieka vara Huan Dzi traktātā?

3) Kādi ir valdnieka pienākumi Huan Dzi skatījumā?

4) Kā valdnieks tiek motivēts savu pienākumu izpildīšanai Li Dzi traktātā?

5 ) Uz ko balstās valdnieka vara un pārvalde Li Dzi skatījumā?

5) Kādus pārvaldes principus formulē Sun Dzi?

6) Kādas prasības valdniekam izvirza Han Fej Dzi?

7) Kas ir kopīgs visiem ķiniešu domātājiem viņu uzskatos par valdnieku un

pārvaldes principiem?

Papildus literatūra:

Avdijevs V. Seno Austrumu vēsture. Rīga, 1977.

Mūrnieks A. Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē. 1. d.: Aizvēsture. Austrumu civilizācijas. Rīga, 1990.

Кравцова И. История культуры Китая. Санкт-Петербург, 1999.

 

14 . Sieviete un ģimene senajā Ķīnā

Teksti lasīšanai: Senās Ķīnas teksti par sievieti, ģimeni un mīlestību:

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-ban-cao-pamaciba-sievietem/

Referāts: “Konfūcijs: dzīve un mācība”

Jautājumi:

1) Avotu raksturojums

2) Kādas īpašības tiek prasītas no sievietes?

3) Kādi ir sievas pienākumi ģimenē?

4) Kā tiek pamatots sievas stāvoklis ģimenē?

5) Kas tiek uzskatīts par ģimenes labklājības pamatu?

6) Kā seno ķīniešu dzeja raksturo vīriešu un sieviešu savstarpēajs attieības?

Literatūra:

Avdijevs V. Seno Austrumu vēsture. Rīga, 1977.

Klīve V. Ticības ceļos. Reliģiju vēsture. Rīga, 1995.

Mūrnieks A. Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē. 1. d.: Aizvēsture. Austrumu civilizācijas. Rīga, 1990.

Кравцова И. История культуры Китая. Санкт-Петербург, 1999.

 

LITERATŪRA:

1. Avdijevs V. Seno Austrumu vēsture. Rīga, 1977

2. Delaporte L. Mesopotamia: the Babylonian and Assyrian Civilization. New York; London, 1998.

3. Durant W. Our Oriental Heritage: A History of Civilization in Egypt and Near East. New York, 1954.

4. M. Eliade. A History of Religious Ideas. vol.1 – 3. Chicago, 1978 – 1985.

5. Grimal N.C. A History of Ancient Egypt. Cambridge, 1997.

6. Grimbly S. (ed). Encyclopedia of the Ancient World. London, 2000.

7. Guigenbert Ch. The Jewish World in the Time of Jesus. New York, 1998.

8. Iltnere A. (izd.) Mitoloģijas enciklopēdija. 1.-2. sēj. Rīga, 1993.-1994.

9. Kramer S. The Sumerians. Oxford, 1969.

10. Kitchen K. Ancient Orient and Old Testament. London, 1966.

11. Klīve V. Ticības ceļos. Reliģiju vēsture. Rīga, 1995.

12. Klengel H. Hammurapi von Babylon und seine Zeit. Berlin, 1976.

13. Lissner J. The living Past. New York, 1957.

14. Lenglija M. Pasaules reliģijas. Rīga, 1997.

15. Mūrnieks A. Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē. 1. d.: Aizvēsture.

16. Austrumu civilizācijas. Rīga, 1990.

17. Maisels C.K. Early Civilisations of the Old World: the Formative Histories of Egypt, the Levant, Mesopotamia, India and China. London, New York, 1999.

18. van de Mieroop H. A History of the Ancient Near East. Malden, 2004.

19. Moret A. The Nile and Egyptian Civilization. London, New York, 1998. (repr.)

20. Redford D.B. (ed.) The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt. Vol.1-3. Oxford, 2001.

21. Rice M. Egypt’s making: the origins of ancient Egypt 5000-2000 BC. London, New York, 2003.

22. Roth M. T. Law collections from Mesopotamia and Asia. Atlanta, Georgia, 1997.

23. Taivāns L., Taivāne E. “Reliģiju vēsture”. Rīga, 2003.

24. Veinbergs J. Cienīga nāve labāka par necienīgu dzīvi. Rīga, 1965.

25. Veinbergs J. Piramīdu un zikurātu ēnā. Rīga, 1988.

26. Брестед Д. История древнего Египта. Т. 1-2. Минск, 2002.

27. Бэшем A. Чудо, которым была Индия. Москва, 1997.

28. Бонгард-Левин Г. Индия в древности. Москва, 1985.

29. Вардиман E. Женщина в древнем мире. Москва, 1990.

30. Васильев Л.С. История Востока. Т.1. Москва. 1993.

31. Василиадис Н. Библия и археология. М., 2003.

32. Вейнберг И. П. Введение в Танах. Т. 1.-2. Москва, 2000.

33. Дьяконов И.М.и др. (ред.) История древнего Востока. Т.1-3. Москва, 1989.

34. Емельянов В. В. Древний Шумер. Очерки культуры. Санкт-Петербург, 2001.

35. Жак К. Египет великих фараонов. Москва, 1992.

36. История Древнего мира. Древний Восток. Т. 1.-2. Москва, 1999-2000.

37. Э. Кленгель – Брандт. Древний Вавилон. Смоленск, 2001.

38. Кравцова И. История культуры Китая. Санкт-Петербург, 1999.

39. Крамер С. Шумеры. Москва, 2002.

40. Крамер С. История начинается в Шумере. Москва, 1991

41. Коростовцев М. Религия древнего Египта. Москва,1976.

42. Ламберг-Карловски К., Саблов Дж. Древние цивилизации. Москва, 1992.

43. Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. Москва, 1982.

44. Монтэ П. Египет эпохи Рамсесов. Москва, 1990.

45. Оппенхейм A. Древняя Месопотамия. Москва, 1989.

46. Перепелкин Ю. История древнего Египта. Санкт-Петербург, 2000.

47. Сапронов П. Культурология. Санкт-Петербург, 1998.

48. Сафронов В. Николаева Н. История Древнего Востока в Ветхом Завете. Москва, 2003.

49. Царёва Г. И. Ассирия и Вавилон. Древние царства Востока. Москва, 2002.

50. Эмери У.Б. Архаический Египет. Санкт-Петербург, 2001.

51. М. Элиаде. История веры и религиозных идей. Т.1. -3. М., 2001 – 2002.

Ieteicamās interneta adreses:

http://www.etana.org

http://en.wikipedia.org

http://www.orinst.ox.ac.uk

http://maat.org.ru/

 

B) SENĀS GRIEĶIJAS UN SENĀS ROMAS VĒSTURE

 

1. Krētas un Mikēnu civilizācija

Teksti lasīšanai: Pilosas pils arhīva māla plāksnītes; antīko autoru ziņas par Krētas un Mikēnu civilizāciju:

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-mikenu-civilizacija-seno-tekstu-atspogulojuma/

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-kretas-un-mikenu-civilizacijas/

Referāts: “Krētas un Mikēnu civilizācijas izpēte XX gs. – tā: problēmas un panākumi”.

Jautājumi:

1) Avotu raksturojums: kāda veida informāciju sniedz abas avotu grupas? Vai šī informācija ir salīdzināma?

2) Ko mēs varam uzzināt par sabiedrību:

a) no māla plāksnēm?

b) no mītiem?

3) Ko mēs varam uzzināt par vēsturi:

a) no māla plāksnēm?

b) no mītiem?

Papildus literatūra:

J. B. Bury / R. Meiggs. A History of Greece. Hong Kong, 1994.

C. Orrieux. A History of Ancient Greece. Oxford, 1999.

А. Бартонек. Златообильные Микены. М.,1991.

Т. Блаватская. Греческое общество второго тысячелетия до новой эры и его

культура. М.,1976.

Г. Полякова. Некоторые черты социально – экономического устройства греческих обществ II тысячелетия до н.э. // Античная Греция, Т.1. М..,1983. С. 37 – 88.

 

2. “Homēra laiku” sabiedrība

Teksti lasīšanai: Izvilkumi no Homēra eposa;

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-homera-pasaule/

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-socialas-attiecibas/

Referāts: “Homēra jautājums” vai / un:

“Homērs un vēsture: materiāla vēsturiskās identifikācijas problēmas”

Jautājumi:

1) Ar ko varoņi atšķiras no parastiem kopienas locekļiem?

2) Kā un kādēļ varoņi kļūst par varoņiem?

3) Kas ir basileji? Ar ko viņi atšķiras no varoņiem?

4) Kādas ir attiecības starp varoņiem un parasto tautu? Kādēļ?

5) Kāds ir tiesiskuma līmenis Homēra sabiedrībā? Kā tas raksturo sabiedrību?

Papildus literatūra:

M.Finley. The World of Odysseus. London,1977.

C. Orrieux. A History of Ancient Greece. Oxford, 1999.

B.Patzek. Homer und Mykenae. Stuttgart,1992.

K. Raaflaub. Homer und die Geschichte des 8. Jh. v. Chr. // Colloguium Rauricum, Bd.2.: Zweihundert Jahre Homer – Forschung,1991. S. 205. – 258.

S. Deger – Jalkotzy. Die Erforschung des Zusammnbruchs der sogenannten mykenischen Kultur… // Colloguium Rauricum, Bd.2.: Zweihundert Jahre Homer – Forschung,1991. S. 127. – 154.

Tronskis. Antīkās literatūras vēsture. Rīga, 1978.

Ю.В.Андреев. Об историзме гомеровского эпоса // ВДИ, 1984, № 4., с.3-1

Ю.Андреев. Раннегреческий полис. Л.,1988.

Р.Гордезиани. Проблемы Гомеровского эпоса. Тбилиси,1978.

К .Полонская. Поэмы Гомера. М.,1961.

Г. Полякова. От Микенских дворцов к полису // Античная Греция, Т.1. М.., 1983. С.37-127.

А.Ф.Лосев. Гомер. М.,1997.

 

3. Agons grieķu sabiedrībā

Teksti: Literārie avoti par agonu un tā lomu grieķu sabiedrībā:

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-arhaikas-laikmets-griekija/

Referāts:

“Olimpiskās spēles: vēsture, norise, būtība”

Jautājumi:

1) Avotu raksturojums

2) Kāda veida sacensības pastāv grieķu pasaulē arhaikas laikmetā?

3) Kāpēc grieķi piedalās sacensībās? Kā tas iespaidoja (vai iespaidoja vispār?) viņu sociālo dzīvi?

4) Kā un kāpēc grieķu mīti izskaidroja Olimpisko spēļu izcelsmi?

Papildus literatūra:

R.Osborne. Greece in the Making. L.,1996.

J.Bury and Russel Meiggs. A History of Greece. 1996.

M. Finley, H. Pleket. The Olympic Games the first thousand years. L.,1976.

O. Lāms, I. Rūmniece, H. Tumans. Olimpiskās tradīcijas kultūrvēsturiskā dimensijā. Rīga, 2004. ( pieejams arī: http://blogi.lu.lv/harijs )

А. И. Зайцев. Культурный переворот в древней Греции в VII – V вв. до н.э. Л., 1985.

Г. И. Соколов. Олимпия. М., 1981.

M. Л. Гаспаров. Поэзия Пиндара // Пиндар. Вакхилид. Оды, фрагменты. М., 1980.

Ю. Шанин. Олимпия. История античного атлетизма. Спб., 2001.

 

4. Sociālie procesi arhaikas laikmetā

Teksti: Dažādu autoru teksti, kas liecina par izmaiņām sociālajā vidē un vērtību sistēmā ( arhaikas laika dzeja un izvilkumi no filozofu darbiem ):

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-vertibas-un-socialas-metamorfozes/

Referāti: „Sengrieķu filozofijas izcelšanās problemātika” un / vai:

„Sengrieķu dzeja arhaikas laikmetā – žanri, pantmēri, tematika”

Jautājumi:

1) Kādi jauni procesi notiek grieķu sabiedrībā arhaikas laikmetā?

2) Kādi jauni procesi notiek grieķu kultūrā?

3) Kādēļ rodas šie jaunie procesi? Kā tos var izskaidrot?

4) Kādas ir reakcijas uz notiekošām izmaiņām? Resp., kā tas iespaido grieķu domu pasauli?

5) Kādas idejas pauž Teognīds un kādēļ? Kāds ir viņa daiļrades patoss?

Papildus literatūra:

R.Osborne. Greece in the Making. L.,1996.

J.Bury and Russel Meiggs. A History of Greece. 1996.

B. Snell. The Discovery of Mind. New York, 1960.

W. Guthrie. History of Greek Philosophy. Vol. 1 — 2. Cambrige, 1967 – 1969.

G. Kirk, J. Raven. The Presocratic Philosophers. Cambrige, 1971.

F. Cornford. Principium scientiae. Cambrige, 1952. ( angļu val. ).

Драч Г. В. Рождение античной философии. Москва, 2003.

В.Яйленко. Архаическая Греция и Ближний Восток. М.,1990.

Э.Фролов. Рождение полиса. Л.,1988.

П. Вернан. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988.

Д. Реале, Д. Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1. Античность. М., 1994.

Ф. Кессиди. От мифа к логосу. Спб., 2003.

Н. Хаммонд. История древней Греции. М., 2003.

 

5. Grieķu kolonizācija

Teksti lasīšanai: Daži teksti par koloniju dibināšanu ( Hērodots un Kirēnas uzraksts ):

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-grieku-kolonizacija/

Referāts: “Modernās zinātnes atziņas par grieķu kolonizācijas cēloņiem un tās vēsturisko būtību” vai / un:

„Sengrieķu zinātnes un medicīnas sasniegumu”

Jautājumi:

1) Avotu raksturojums un salīdzinājums: vai avotu sniegtā informācija saskan?

2 ) Kādi bija Kirēnas dibināšanas cēloņi un motivācija?

3) Kādi bija Kirēnas dibināšanas noteikumi?

4) Kas nodrošināja kolonizācijas noteikumu izpildi?

Papildus literatūra:

R.Osborne. Greece in the Making. L.,1996.

J.Bury and Russel Meiggs. A History of Greece. 1996.

W. Burkert. Greek Religion. Oxford, 1996.

О. Кулишова. Дельфийский оракул в системе античных межгосударственных отношений ( VII – V вв. до н.э. ). Спб., 2001.

Н. Хаммонд. История древней Греции. М., 2003.

В.Яйленко. Греческая колонизация VIII-III вв. до н.э. М.,1982.

В.Яйленко. Архаическая Греция //Античная Греция. Т.1., М.,1988, с.128-154.

В.Яйленко. Архаическая Греция и Ближний Восток. М.,1990.

Э.Фролов. Рождение полиса. Л.,1988.

 

6. Agrīnā tirānija senajā Grieķijā

Teksti lasīšanai: Dažādu avotu teksti par tirāniju ( nodaļa par agrīno tirāniju un teksti par Atēnu Peisistratīdu tirāniju no nodaļas par Atēnām arhaikas laikmetā ):

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-agrina-tiranija/

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-atenu-tiranija/

Referāts: “Delfu orākuls kā reliģisks un politisks fenomens”

Jautājumi:

1) Avotu raksturojums

2) Laikabiedru attieksme pret tirāniju:

a) kādas sociālās grupas atbalstīja tirāniju? kādēļ?

b) kādas sociāls grupas noraidīja tirāniju? kādēļ?

3) Kas nodrošināja varas leģitimitāti Peisistrātam?

4) Kādi bija Peisistrāta politikas virzieni? Kādēļ?

5 ) Kādēļ bija iespējama Peisistratīdu tirānija un kādēļ tā krita?

6) Aristoteļa koncepcija par tirānijas varu

Papildus literatūra:

R.Osborne. Greece in the Making. L.,1996.

J.Bury and Russel Meiggs. A History of Greece. 1996.

W. Burkert. Greek Religion. Oxford, 1996.

О. Кулишова. Дельфийский оракул в системе античных межгосударственных отношений ( VII – V вв. до н.э. ). Спб., 2001.

С. Соловьева. Раннегреческая тирания. М., 1964.

В.Яйленко. Архаическая Греция //Античная Греция. Т.1., М.,1988, с.128-154.

Э.Фролов. Рождение полиса. Л.,1988.

 

7. Spartas valsts un sabiedrības iekārta

Teksti lasīšanai: Hērodota un Plutarha ziņas par arhaisko Spartu:

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-likurgs-un-spartas-eunomija/

Referāts: “Sengrieķu karamāksla”

Jautājumi:

1) Avotu raksturojums

2) Likurgs – mītiskais tēls var vēsturiskā persona? Kādēļ?

3) Kādas ir avotu versijas par Likurga reformu izcelsmi?

4) Kādi bija Likurga reformu mērķi?

5) Ar kādiem līdzekļiem „Likurga iekārta” centās panākt šos mērķus?

6) Kā un kādēļ grieķu autori vērtēja Spartas iekārtu?

Papildus literatūra:

W.Dalheim. Die Antike. Griechenland und Rom. Stuttgart,1994.

V.Ehrenberg. Der Staat der Griechen. Leipzig,1958.

L.H.Jeffery. Archaic Greece. The city-states. C. 700-500 BC. London,1976.

R.Osborne. Greece in the Making. L.,1996.

C. Orrieux. A History of Ancient Greece. Oxford, 1999.

W. Pritchett . The Greek State at War. 4. Berkeley, 1985

War and Society in the Greek World / Ed. by Rich J., Shipley G. London, New York, 19995

Battle in Antiquity / Ed. by Lloyd A. B., Duckworth, 1996.

Hoplites: The Classical Greek Battle Experience / Ed. Hanson V. D. New York, 1991

War as a Cultural and Social Force: Essays on Wafare in Antiquity / Ed. by Bekker – Nielsen T., Hannested L., Copenhagen, 2001.

Античная Греция. Т.1-2. М.,1983.

Печатнова Л. История Спарты. Спб., 2003.

 

8. Atēnu demokrātija

Teksti lasīšanai: Seno autoru teksti par demokrātiju, tās izcelsmi un būtību ( faili: „demokrātijas sākumi”, „demokrātijas apoloģija”, demokrātijas kritika” ):

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-atenu-demokratija/

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-demokratijas-apologija/

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-demokratijas-kritika/

Referāts: “Peirkls: personība un politika”

Jautājumi:

1) Avotu raksturojums

2) Kā grieķu autori izskaidroja demokrātijas izcelsmi?

3) Kas bija galvenais faktors Atēnu demokrātijas tapšanā?

4) Kā var raksturot atēniešu un viņu sabiedroto attiecības?

5) Kas un kādēļ kritizēja Atēnu demokrātiju? Kādi ir kritikas galvenie argumenti?

6) Kas un kādēļ atbalstīja / aizstāvēja Atēnu demokrātiju? Kādi ir viņu galvenie argumenti?

Papildus literatūra:

I. Bleicken. Die athenische Demokratie. Padeborn,1985.

J. B. Bury / R. Meiggs. A History of Greece. Hong Kong, 1994.

K. Kinzl. Demokratia. Darmstadt, 1995.

V. Ehrenberg. Der Staat der Griechen. Leipzig,1958.

N.G.L. Hammond. A History of Greece to 322 BC. Oxford,1986.

M. Hansen. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Oxford,1991.

A. Powell. The Greek World. New York, 1995.

N.G.L.Hammond. A History of Greece to 322 BC. Oxford,1986.

K.-W. Welwey. Die griechische Polis. Stuttgart,1883.

Perikls forever — http://blogi.lu.lv/harijs

Plutarhs. Perikla biogrāfija – ikvienā pieejamā valodā ( Plutarch. Pericles/ Perikles / Перикл ).

Античная демократия в свидетельствах современников. М., 1996.

Дж. Дэвис. Демократия и классическая Греция. М., 2004.

Л. П. Маринович. Античная и современная демократия: новые подходы к сопоставлению. М., 2007.

Э. Фролов. Рождение греческого полиса. Л.,1988.

 

9. Polisas būtība

Teksti lasīšanai: Seno autoru teksti par polisu un pilsoņu pienākumiem:

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-polisas-fenomens/

Referāts: “Aristoteļa politiskā teorija”

Jautājumi:

1) Avotu raksturojums

2) Kas ir polisa grieķu izpratnē?

3) Kādas ir polisas galvenās vērtības?

4) Kādēļ polisa cildināja zemkopību?

5) Kādēļ polisa nievāja amatniecību?

Papildus literatūra:

W. Guthrie. History of Greek Philosophy. Vol. 1 — 2. Cambrige, 1967 – 1969

V.Ehrenberg. Der Staat der Griechen. Leipzig,1958.

L.H.Jeffery. Archaic Greece. The City-States. C. 700-500 BC. London,1976.

N.G.L.Hammond. A History of Greece to 322 BC. Oxford,1986.

K.-W. Welwey. Die griechische Polis. Stuttgart,1883.

Античная Греция. Т.1-2. М.,1983.

Античный полис. Л.,1979.

П. Сапронов. Культурология. Спб., 1998.

А. Ф. Лосев. Платон. Аристотель. М., 1993.

Э.Фролов. Рождение греческого полиса. Л.,1988.

Э.Фролов. Факел Прометея. Л.,1991.

 

10. Polisas krīze. Politiskо alternatīvu meklējumi

Teksti lasīšanai: Krīzes stāvokļa raksturojums antīko autoru darbos ( izvilkumi no Aristofāna, Platona, Isokrāta ):

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-polisas-krize/

Referāts: “Isokrāta politiskie ideāli un projekti” un /vai:

“Platona alternatīvais valsts projekts” vai:

“Atēnu sabiedrība Aristofāna daiļrades spogulī”

Jautājumi:

1) Avotu raksturojums

2) Kā izpaudās polisas krīze? Kādēļ?

3) Kā grieķi izskaidroja negatīvas parādības polisā?

Papildus literatūra:

Platons. Valsts.

Aristotelis. Politika.

N.G.L.Hammond. A History of Greece to 322 BC. Oxford,1986.

K.-W. Welwei. Die griechische Polis. Stuttgart,1883.

Античная Греция. Т. 2. М.,1983.

В. Исаева. Античная Греция в зеркале риторики. Исократ. М., 1994.

Х. Туманс Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до Перикла. Спб., 2002.

Э. Фролов. Факел Прометея. Спб., 1991.

Э. Фролов. Греция в эпоху поздней классики. Общество, личность, власть. Спб., 2001.

 

11. Romas republika

Teksti lasīšanai: Izvilkumi no Polibija ”Vēstures” un no citu antīko autoru darbiem, kas atspoguļo Romas republikas valsts uzbūvi un tās specifiku:

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-romas-valsts-agrina-perioda-un-republikas-laika/

Referāts: “Etruski un romieši: skolotāji un skolnieki”

Jautājumi:

1) Avotu raksturojums

2) Par kādu sabiedrību un par kādām sociālām attiecībām liecina XII Tabulu likumi?

3) Kādus Romula darbus romieši uzskatīja par svarīgākiem valsts dibināšanā?

4) Kā un ar ko tika pamatota romiešu sabiedriska iekārta?

5) Kas pēc antīko autoru domām noteica Romas spēka un varenības izaugsmi?

6 ) Kādas īpašības tika prasītas no Romas pilsoņiem? Kādēļ?

Papildus literatūra:

L. Aigner – Foresti. Die Etrusker und das frühe Rom. Darmstadt, 2003.

Barker, Graeme. The Etruscans. Oxford, 2001.

Macnamara E. The Etruscans London, 1990.

T. Cornell. The Beginnings of Rome. London, 1995.

G. Daniel. Republican Rome. London, 1996.

I. Vogt. Die römische Republik. München,1973.

Немировский, А. И. Этруски :от мифа к истории. Москва, 1983.

Цицерон. О старости, о дружбе, об обязанностях. М., 1975.

Цицерон. Диалоги. О государстве. Озаконах. М., 1966.

П. Сапронов. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. Спб., 1998.

С. Утченко. Политические учения древнего Рима. М., 1987.

А. Тыжов. Полибий и его ”Всеобщая история” // Полибий. Всеобщая история. Т. 1. С. 5 – 34.

Е. Штаерман. От гражданина к подданному // Культура древнего Рима. Т. 1. М., 1985. С. 22. – 52.

 

12. Romas republikas krīze

Teksti: Izvilkumi no Cicerona, Sallusta un Appiana darbiem, kas atspoguļo Romas republikas krīzes būtību:

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-romas-republikas-krize/

Referāts: “Romiešu karamāksla” un /vai:

“Gajs Jūlijs Cēzars kā jaunā politiķa tips”

Jautājumi:

1) Avotu raksturojums

2) Kā izpaudās Romas republikas krīze?

3) Kā paši romieši izskaidroja negatīvas parādības savas valsts dzīvē?

4) Kādas sabiedriskās problēmas veicināja Sullas režīma izveidi?

5) Kā Sulla mēģināja pamatot savu varu? Uz ko balstījās viņa režīms?

6) Ko un ar kādiem līdzekļiem grib panākt Sallusts savā politiskajā

programmā? Kāda ir viņa motivācija?

Papildus literatūra:

R. Syme. The Roman Revolution. Oxford, 1960.

K. Christ. Krise und Untergang der römischen Republik. Darmstadt, 1993.

Аппиан Александрийский. Римская история. М., 2002.

Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1990.

В. Дуров. Юлий Цезарь. Человек и писатель. Л., 1991.

Х. Ортега – и – Гассет. Восстание масс. М., 2002.

Р. Этьен. Цезарь. М., 2003.

П. Сапронов. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. Спб., 1998.

С. Утченко. Кризис и падение римской республики. М.,1965.

С. Утченко. Цицерон и его время. М.,1973.

С. Утченко. Цезарь. М., 1978.

С. Утченко. Идейно-политическая борьба в Риме накануне падения республики. М.,1952.

 

13. Principātа fenomens

Teksti lasīšanai: “Dievišķā Augusta darbi”; izvilkumi no Svetonija biogrāfijām, Dio Kasija un Tacita darbiem, kuros atspoguļojas principāta raksturīgākās īpašības:

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-principats/

http://www.antiquitas.lv/tacits-annales/

Referāts: “Princepsu terors, tā cēloņi un būtība”.

Jautājumi:

1) Avotu raksturojums

2) Par kādiem saviem darbiem atskaitās Augusts? Kāpēc? Kādas princepsa funkcijas atspoguļo šie darbi?

3) Kādus savus darbus Augusts izceļ visvairāk? Kāpēc?

4) Kā Dio Kasijs raksturo principātu? Ko viņš cildina un ko nosoda? Kāpēc?

5) Kā tiek leģitimēta princepsu vara? Uz ko tā balstās?

6) Kā Tacits raksturo principātu un Tibērija politiku? Kāpēc? Kādas ir paralēles ar Dio Kasija interpretāciju?

Papildus literatūra:

D. Kienast. Augustus. Prinzeps und Monarch. Darmstadt. 1982.

R. Syme. The Roman Revolution. Oxford, 1960.

C. Wells. Das römische Reich. Nördlingen, 1980.

Аппиан Александрийский. Римская история. М., 2002.

Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1990.

Г. Буасье. Собрание сочинений. Т.2. Оппозиция при Цезарях. Спб., 1993.

А. Егоров. Рим на грани эпох: проблемы зарождения и формирования принципата. Л., 1985.

Н. Машкин. Принципат Августа. М.,1949.

В. Парфенов. Император Цезарь Август: армия, война, политика. Спб., 2001.

И. Покровский. История римского права.Спб., 1998.

И. Шифман. Цезарь Август. Л., 1990.

Е. Штаерман. От гражданина к подданному // Культура древнего Рима. Т. 1. М., 1985. С. 48 – 105.

О. Шалимов. Образ идеального правителя в древнем Риме. М., 2000.

 

14. Romas impērija kā pirmā globalizācijas pieredze

Teksti lasīšanai: Romiešu autoru liecības par romiešu attiecībām ar barbariem un Romas valsts politiku provincēs:

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-roma-un-tas-imperija/

http://www.antiquitas.lv/the-history-of-an-idea/

Referāts: “Romas tēls Vergīlija un Horācija daiļradē” vai:

“Romas impērijas pārvaldes organizācija”

Jautājumi:

1) Avotu raksturojums

2) Kāda ir romiešu pašuztvere un Romas uztvere? Uz ko balstās viņu spriedumi par sevi un savu Romu?

3) Kā romieši saprata savu misiju iekarotajā pasaulē?

4) Ar kādiem līdzekļiem romieši tiecās pakļaut un pārvaldīt iekarotas tautas?

5 ) Kādas ir provinces pārvaldes galvenās funkcijas un rūpes (pēc Plīnija un Trajana sarakstes)?

6) Cik efektīva bija romiešu pārvaldes politika?

Papildus literatūra:

Е. Badian. Das römische Imperialismus. Stuttgart, 1980.

A. Lintott. Imperium Romanum. Politics and Administration. London, 1993.

H. Tumans. Senie romieši – ”pirmie vācieši” vai ”pirmie amerikāņi”? Kultūras

identifikācijas problēmas // Klasiskās Filoloģijas gadugrāmata. Rīga, 2004 ( pieejams arī: http://blogi.lu.lv/harijs )

H. Tumans. Globalizācija un kultūra vēsturiskā retrospekcijā // Kultūras krustpunkti.

Latvijas Kultūras Akadēmijas zinātnisko rakstu krājums. 1. laidiens. Rīga, 2004, lpp. 116

– 132 ( pieejams arī: http://blogi.lu.lv/harijs )

Ю. Колосовская. Римский провинциальный город, его идеология и культура // Культура древнего Рима. Т. 2. М., 1985. С.167 – 257.

Г. Кнабе. Историческое пространство и историческое время в культуре древнего Рима // Культура древнего Рима. Т. 2. М., 1985. С. 108 – 166.

С. Шкунаев. Культура Галлии и романизация // Культура древнего Рима. Т. 2. М., 1985. С.258 – 302.

П. Сапронов. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. Спб., 1998.

 

15. Romas impērija un kristietība

Teksti lasīšanai: Izvilkumi no Jaunās Derības, kristīgo apoloģētu un antīko rakstnieku darbiem, kas atspoguļo Romas valsts / kultūras attiecības ar kristiešiem:

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-romas-imperija-un-kristietiba/ Lasāmie fragmenti no Jaunās Derības: Apustuļu darbi. 18, 12 – 17; 19, 23 – 40;

21, 27 – 40: https://bibele.lv/bibele/bibele.php

Referāts: “Kristīgā apoloģētika – cēloņi, mērķi, būtība” vai:

“Seno kristiešu kopienas un Baznīcas izveide”

Jautājumi:

1) Avotu raksturojums

2) Kas noteica romiešu sākotnējo attieksmi pret kristietību? Kāda bija šī attieksme?

3) Ko romieši pārmeta kristiešiem un kāpēc?

4) Ar kādiem argumentiem kristieši sevi aizstāvēja?

5) Ar ko kristieši atšķīrās no pārējiem romiešiem un kāpēc?

6) Kādas bija romiešu varas attiecības ar kristiešiem sākumā ( Jaunā Derība ) un vēlāk ( Eusēbijs no Cēzarejas )? Kāpēc tās mainījās?

6) Kādi bija kristiešu vajāšanu cēloņi un rezultāti?

Papildus literatūra:

A. Donīni. Kristietisma sākumi. Rīga, 1984.

A. Mūrnieks. Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē. II daļa: Eiropas kultūras saknes. Rīga, 2000.

L. Taivāns. Teoloģijas vēsture. I. daļa: Pirmkristīgo laikmets. Rīga, 1995.

H. Trūps. Katoļu Baznīcas vēsture. Rīga, 1992.

J. Pavlovskis. Katoļu Baznīcas vēsture. Rēzekne, 1994.

H. Tumans. Miesiskims vai garīgums? Kultūru konflikts Tertulliāna spogulī // Kentaurs

XXI, 2007, Nr. 43. Lpp. 28 – 38 ( pieejams arī: http://blogi.lu.lv/harijs )

H. Tumans. Tertulliāns. Par sieviešu rotājumu ( fragmenti no Otrās grāmatas ).

Tulkojums no latīņu valodas // Kentaurs XXI, 2007, Nr. 43. Lpp.39 – 49 ( pieejams arī

http://blogi.lu.lv/harijs )

М. Поснов. История христианской Церкви ( до разделения Церквей – 1054 ). Брюссель, 1964.

И. Свенцицкая. Раннее христианство: страницы истории. М., 1987.

Л. Тихомиров. Религиозно – философские основы истории. М., 1997.

Н. Тальберг. История христианской Церкви. М., 1991.

 

16. Ģimene, mīlestība un sieviete senajā Grieķijā un Romā

Teksti lasīšanai: izvilkumi no antīko autoru darbiem, kuros atspoguļojās seno grieķu un romiešu attieksme pret sievieti, mīlestību un ģimeni ( Hēsiods, Sēmonīds, Ksenofonts, Platons, Cicerons, Juvenāls, Gajs u.c. ):

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-sieviete-senaja-griekija/

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-romiesu-sieviete/

Referāti: 1. “Sieviete sengrieķu sabiedrībā”, vai / un:

2. “Sieviete romiešu sabiedrībā”

Jautājumi:

1) Avotu raksturojums

2) Kādas attieksmes pret sievieti pastāvēja grieķu sabiedrībā? Kā to var izskaidrot? Kāda attieksme ir valdoša?

3) Kādas attiecības starp vīrieti un sievieti ( vīru un sievu ) tiek uzskatītas par normatīvām grieķu kultūrā?

4) Kā tiek definēti vīra un sievas pienākumi grieķu kultūrā?

5) Kā tiek izskaidrotas dzimumu atšķirīgas lomas ģimenes dzīvē?

6) Kādas attieksmes pret sievieti pastāvēja romiešu kultūrā? Kā to var izskaidrot?

7 )Kāds ir romiešu sievietes ideāls?

8) Uz ko ir vērsta Juvenāla kritika? Kāda ir viņa motivācija?

Papildus literatūra:

B. S. Anderson, P. J. Zinsser. A History of their own. Vol. 1., Part 1. London, 1988.

Ph. Aries / G. Duby ( Hg. ). Geschichte des privaten Lebens. Bd. 1. Frankfurt / Main, 1989.

G. Duby/ M. Perrot. Geschichte der Frauen. Bd. 1. Frankfurt / Main, 1997.

I. Kalniņš. Romiešu civiltiesību pamati. R., 1977.

H. Tumans. Sieviete Hellādas zemē // Sieviete, 2001. Nr. 6. lpp. 16 – 18.

H. Tumans. Sieviete senajā Romā // Sieviete, 2001, Nr. 7., lpp. 8 – 10.

Быт и нравы древних римлян. Смоленск, 2000.

Е. Вардиман. Женщина в древнем мире. М., 1990.

П. Гиро. Частная и общественная жизнь греков. Спб., 1994.

Г. Лихт. Сексуальная жизнь в древней Греции. М., 1995.

И. Новицкий. Основы римского гражданского права. М. 2000.

И. Покровский. История римского права.Спб., 1998.

М. Сергеенко. Жизнь в древнем Риме. Спб., 2000.

 

17. Romas impērijas bojāeja

Teksti lasīšanai: Fragmentu no vēlās impērijas laika autoru sacerējumiem ( Juvenāls, Petronijs, Vegēcijs ), fragmenti no oficiāliem dokumentiem ( Diokletiāna edikts par cenām etc. ):

http://www.antiquitas.lv/macibu-materiali-romas-bojaeja/

Referāts: Konstantīns Lielais – viņa dzīve, darbi un laikmets.

Jautājumi:

1) Avotu raksturojums

2) Kādas sabiedriskās problēmas akcentē Juvenāls?

3) Ko un kādēļ kritizē Ammiāns Marcellīns?

4) Kādas sociālās, politiskās un ekonomiskās problēmas mēģina atrisināt Diokletiāna edikts? Cik šie līdzekļi adekvāti situācijai?

5) Kādas sociālās, politiskās un ekonomiskās problēmas vēlās Romas impērijā apraksta visi minēti avoti?

Papildus literatūra:

Senās Romas vēsture. R.,1984.

J. Bury. History of the later Roman Empire. Vol. 1 – 2. New York, 1958.

M. Cary, H. Scullard. A history of Rome. New York, 1975.

B. Ward – Perkins. The Fall of Rome and the End of Civilization. Oxford, 2005. ( pieejams: http://home.lu.lv/~harijs

С.Ковалёв. История Рима. М.,1985.

С.Уколова. Поздний Рим. М.,1992.

Papildus materiāli senās Romas vēsturē: http://www.antiquitas.lv/shemas/

 

LITERATŪRA:

SENĀ GRIEĶIJA:

1) A. Mūrnieks. Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē. II daļa: Eiropas kultūras saknes. Rīga, 2000.

2) Plutarhs. Teiksmainā senatne. Rīga, 1973.

3) Senās Grieķijas vēsture. R.,1979.

4) A. Rubenis. Senās Grieķijas kultūra. Rīga, 1998.

5) A.Rubenis. Senās Grieķijas kultūra. R.,1994.

6) O. Lāms, I. Rūmniece, H. Tumans. Olimpiskās tradīcijas kultūrvēsturiskā dimensijā. Rīga, 2004.

7) M. Austin. Economic and Social History of Ancient Greece. London, 1977.

8) W. Burkert. Antike Mysterien. München, 1994

9) W. Burkert. Greek Religion. Oxford, 1996

10) Cambrige Ancient History. Vol. 4 – 5. 1928 – 1933.

11) I.Bleicken. Die athenische Demokratie. Padeborn,1985.

12) J. B. Bury / R. Meiggs. A History of Greece. Hong Kong, 1994.

13) H.Bengtson. Griechische Geschichte. München,1977.

14) W.Dalheim. Die Antike. Griechenland und Rom. Stuttgart,1994.

15) W. Guthrie. History of Greek Philosophy. Vol. 1 — 2. Cambrige, 1967 – 1969.

16) V.Ehrenberg. Der Staat der Griechen. Leipzig,1958.

17) V.Ehrenberg. From Solon to Socrates. Greek history and civilization during the 6th and 5th centuries BC. London,1973.

18) M.Finley. The World of Odysseus. London,1977.

19) N.G.L.Hammond. A History of Greece to 322 BC. Oxford,1986.

20) M.Hansen. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Oxford,1991.

21) K. Kinzl. Demokratia. Darmstadt, 1995.

22) R. Muth. Einführung in die griechische und Römische Religion. Darmstadt, 1998

23) L.H.Jeffery. Archaic Greece. The City-States. C. 700-500 BC. London,1976.

24) C. Orrieux. A History of Ancient Greece. Oxford, 1999.

25) A. Powell. The Greek World. New York, 1995.

26) K.-W. Welwey. Die griechische Polis. Stuttgart,1883.

27) K.-W.Welwei. Athen. Darmstadt,1882.

28) Ю.Андреев. Раннегреческий полис. Л.,1988.

29) Античная Греция. Т.1-2. М.,1983.

30) Античный полис. Л.,1979.

31) А.Боннар. Греческая цивилизация. Т.1-3. М.,1992.

32) Е.Голубцова. Эллинизм: экономика, политика, культура. М.,1990.

33) А.Зайцев. Культурный переворот в древней Греции 8-5 вв. до н.э. Л.,1986.

34) Ф. Зелинский. История античной культуры. Спб., 1995.

35) К. Куманецкий. История культуры древней Греции и Рима. М.,1990.

36) Д. Реале, Д. Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1. Античность. М., 1994.

37) Латышев В. Очерк греческих древностей. Т. 1 – 2. Спб., 1998.

38) П. Сапронов. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. Спб., 1998.

39) Э.Фролов. Рождение греческого полиса. Л.,1988.

40) Э.Фролов. Факел Прометея. Л.,1991.

41) В.Яйленко. Архаическая Греция и Ближний Восток. М.,1990.

42) М. Элиаде. История веры и религиозных идей. Т.1. От каменного века до элевсинских мистерий. М., 2001.

43 )Античная демократия в свидетельствах современников. М., 1996.

44 ) Дж. Дэвис. Демократия и классическая Греция. М., 2004.

45 ) Л. П. Маринович. Античная и современная демократия: новые подходы к сопоставлению. М., 2007.

SENĀ ROMA:

1. Senās Romas vēsture. R.,1984.

2. A.Rubenis. Senās Romas kultūra. R.,1995.

3. Plutarhs. Tālo gadsimtu slava. Rīga, 1975.

4. I.Bleicken. Geschichte der römischen Republik. Stuttgart,1992.

5. J. Bury. History of the later Roman Empire. Vol. 1 – 2. New York, 1958.

6. M. Cary, H. Scullard. A history of Rome. New York, 1975.

7. K.Christ. Geschichte der römischen Kaiserzeit.

8. T.Cornell. The beginnings of Rome. London,1995.

9. W.Dalheim. Die Antike. Griechenland und Rom. Stuttgart,1984.

10. G.Daniel. Republican Rome. London,1996.

11. A.Heuss. Römische Geschichte. Braunschweig,1971.

12. A.Jones. A history of Rome through the 5th century, 1-2 Vol. London, 1968/1970.

13. R. Syme. The Roman Revolution. Oxford, 1960.

14. I.Vogt. Die römische Republik. München,1973.

15. Быт и нравы древних римлян. Смоленск, 2000.

16. Ф. Зелинский. История античной культуры. Спб., 1995.

17. С.Ковалёв. История Рима. М.,1985.

18. Культура древнего Рима. Т. 1 – 2, М.., 1985.

19. К.Куманецкий. История культуры древней Греции и Рима. М.,1990.

20. И.Маяк. Рим первых царей. Генезис римского полиса. М.,1983.

21. И.Маяк. Римляне ранней республики. М.,1993.

22. Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1990.

23. М. Сергеенко. Жизнь в древнем Риме. Спб., 2000.

24. С.Уколова. Поздний Рим. М.,1992.

25. С. Утченко. Древний Рим. События, люди, идеи. М., 1969.

26. С.Утченко. Кризис и падение римской республики. М.,1965.

27. С.Утченко. Цицерон и его время. М.,1986.

28. Е.Фёдорова. Императорский Рим в лицах. М.,1979.

Ieteicamās interneta adreses:

http://www.perseus.tufts.edu/

http://www.ancientrome.ru/

http://centant.spbu.ru/