title ANTIQUITAS VIVA 2019: ΚΙΝΗΣΙΣ

title

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Klasiskās filoloģijas nodaļa, Hellēnistikas centrs un Latīniskā kultūrmantojuma centrs aicina piedalīties 6. starptautiskajā klasiskās filoloģijas biennāles konferencē ANTIQUITAS VIVA 2019: ΚΙΝΗΣΙΣ, kas notiks Rīgā 2019. gada 3.–4. oktobrī.

Latvijas Universitātes klasisko filologu rīkotās Antiquitas Viva konferences nu jau tradicionāli pievēršas noteiktam antīkās pasaules aspektam, akcentējot tā dzīvotspēju un pārmantojamību mūsdienu sabiedrībā. Šoreiz konferences Antiquitas Viva pētniecisko domu saista kustība: kustība kā pārliecinošs virzītājspēks, bikla vai tikko jaušama sakustēšanās, virzība vai, iespējams, pamudinājums, kustība kā pārmaiņu, pārmantojamības un arī attīstības priekšnosacījums, kustības un kustēšanās tiešās un pārnestās nozīmes, kā arī citi ar kustību saistīti aspekti antīkajā pasaulē un tās recepcijā.

Konferences mērķis, jo sevišķi uzmanības lomā paturot klasiskās valodas un tajās radītos tekstus, rosinot pētīt, apcerēt, dalīties pieredzē, arī iedvesmoties no antīkās pasaules, paredz gūt pēc iespējas vispusīgāku, pilnīgāku priekšstatu par kustības un kustēšanās dažādajām izpausmēm, to nozīmju niansēm un intensitāti. Humanitāro zinātņu dažādās jomas (valodniecība, literatūrzinātne, vēsture, filozofija), arī starpdisciplinārās pieejas ir pateicīgas, lai šos jautājumus daudzpusīgi atainotu un veidotos izzinoša zinātniskā diskusija.

Dalībnieka pieteikumu un referāta kopsavilkumu (sk. PIETEIKUMA FORMU) lūdzam nosūtīt līdz 2019. gada 15. martam konferences rīcības komitejas pārstāvei Ilonai Gorņevai, e-pasti: ilona.gorneva@lu.lv vai ilona.gorneva@gmail.com.
Apstiprinājums par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks nosūtīts līdz 31. martam.

Konferences darba valodas: angļu un latviešu (ja referāta valoda ir latviešu, lūgums sagatavot pietiekami izvērstu prezentāciju vai izdales materiālu arī angļu valodā).
Plānotais referāta ilgums: līdz 20 minūtēm.
Konferencē prezentētos pētījumus (angļu vai latviešu valodā) būs iespējams iesniegt publicēšanai recenzētā rakstu sērijkrājumā ANTIQUITAS VIVA 6: Studia Classica (publicē LU Akadēmiskais apgāds).

Konferences dalības maksa 50 EUR (bankas rekvizīti tiks norādīti e-pastā par referāta iekļaušanu konferences programmā).

Adrese:
Latvijas Universitāte
Humanitāro zinātņu fakultāte
Klasiskās filoloģijas nodaļa
Visvalža iela 4a, Rīga LV 1050


DALĪBNIEKA PIETEIKUMS

CFP ANTIQUITAS VIVA 2019

AICINAJUMS ANTIQUITAS VIVA 2019

divider

title KUSTĪBAS VERBI: ALKAJA UN SAPFO TEKSTU SALĪDZINOŠA ANALĪZE

title
257f1f487cc75135a273751145526d56

Katrīnas Narbutes bakalaura darba mērķis ir noteikt kustības verbu lietojuma parametrus Alkaja un Sapfo lirikas tekstu valodā, novērtējot leksēmu lietojumu potenciālos kontekstos. Darba teorētiskajā daļā tiek atklātas pamatnostādnes un virzieni kustības verbu pētniecībā valodā, kā arī raksturota Alkaja un Sapfo lirikas valodas specifika. Praktiskajā daļā tiek veikts Alkaja un Sapfo tekstu kustības verbu statistisks, aprakstošs pārskats un morfoloģisks un semantisks novērtējums salīdzinošā metodē. Pētījumā tiek analizēti pilnīgākie Alkaja un Sapfo … Lasīt tālāk

divider

title HTONISKĀ PASAULE LŪKIĀNA TEKSTOS: ŽANRU IEZĪMES MĪTA FUNKCIONALITĀTES ASPEKTĀ

title
by William Faithorne, line engraving, published 1664

Janas Grīnbergas maģistra darba mērķis ir apzināt un izpētīt htonisko pasauli Lūkiāna tekstos, novērtējot tās klātbūtni, nozīmi un uzdevumus attiecīgā žanra ietvaros. Darba teorētiskajā daļā tiek skaidrots jēdziens htonisks un aplūkota htoniskās pasaules koncepcija antīkās pasaules ietvaros. Tāpat apskatīti mīta un žanru teorijas aspekti, kā arī būtiskākās autora literārās darbības gaitas. Praktiskajā daļā klasificējot, identificējot un kontekstuāli izvērtējot, tiek apskatīts htoniskās pasaules un tās elementu attēlojums Lūkiāna darbos. Tāpat aplūkotas … Lasīt tālāk

divider

title MALTĪTES SOCIĀLĀS UN POLITISKĀS FUNKCIJAS SENAJĀ GRIEĶIJĀ

title
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Šeit tiek publiskots raksts autora versijā. Rediģēta raktsa versija ir pieejama žurnālā “Vēsture”, 2016, 1 ( 96 ). Lpp. 111-122. Rakstā aplūkota kopējas maltītes nozīme senās Grieķijas sociālajā un politiskajā dzīvē. Tiek apskatīti maltītes reliģiskie un simboliskie aspekti senajā Grieķijā, kuriem pateicoties polisas kopējā mielasta tradīcija ieguva svarīgu sociālu nozīmi. Izmantojot plašu avotu klāstu un valodniecības datus, tiek pierādīts, ka sengrieķu fundamentālie priekšstati par valsti, ģimeni un sociālo taisnīgumu ir … Lasīt tālāk

divider
divider

title ERNESTAM FELSBERGAM — 150!

title
vaks

7. novembrī Latvijas Universitātes pirmajam rektoram un izcilājam antīkās vēstures pētniekam — profesoram Ernestam Felsbergam apritēs 150 gadi. Lai atzīmētu šo notikumu un pieminētu jubilāra nopelnus un ieguldījumu LU izveidošanā un vēstures zinātnes attīstībā, mēs nolēmām izvietot mūsu vietnē profesora darbu «Akropole un Partenons», kas vēl arvien ir plašākais apraksts latviski par šo tēmu. No visas sirds pateicamies Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošajam pētniekam — Dr. archaeol. Valdim Bērziņam, … Lasīt tālāk

divider

title DIALEKTISKO VINGRINĀJUMU FUNKCIJA PLATONA PARMENIDĀ

title

Platona “Parmenids” strukturēts divās daļās. Pirmajā daļā tiek problematizētas eidosu-lietu attiecības. Otrajā daļā tiek piedāvāti dialektiskie vingrinājumi, kuriem jāspēj padarīt Sokratu par kompetentu eidosu teorijas aizstāvi. Taču tā kā vingrinājumi noved pie dažādām pretrunām, nav skaidrs, kāda ir šo vingrinājumu  funkcija  darba  kontekstā.  Māra Melbārža maģistra darba «Dialektisko vingrinājumu funkcija Platona Parmenidā» mērķis  ir parādīt, ka vingrinājumi atklāj, kā kvalificēt tāda veida izteikumus kā “F-ais ir F”, jo pretējā gadījumā tie … Lasīt tālāk

divider

title SKAIDRĪBAS UN NESKAIDRĪBAS DIALEKTIKA PLATONA DIALOGOS

title
280_10-drevnegrecheskix-pisatelej-4

LU Humanitāro zinātņu fakultātes absolventa Eduarda Skvirecka bakalaura darbs risina jautājumus par skaidrības izteikšanu caur neskaidrību un Platona saules metaforu kā filozofisku nepieciešamību pēc paliekošas neskaidrības, kas paplašina filozofijas diskursa robežas, pieļaujot metaforisku pieredzējumu kā ārpus-valodisku filozofijas elementu. Darba mērķis ir noskaidrot un pierādīt, ka fundamentāla skaidrības un neskaidrības metaforisko attiecību pārvērtēšana caur dialektisku opozīciju Hērakleita valodas metaforiskajam lietojumam veido un nosaka filozofijas diskursa robežas Platona darbos. Darba hipotēze paredz … Lasīt tālāk