title HTONISKĀ PASAULE LŪKIĀNA TEKSTOS: ŽANRU IEZĪMES MĪTA FUNKCIONALITĀTES ASPEKTĀ

title
by William Faithorne, line engraving, published 1664

Janas Grīnbergas maģistra darba mērķis ir apzināt un izpētīt htonisko pasauli Lūkiāna tekstos, novērtējot tās klātbūtni, nozīmi un uzdevumus attiecīgā žanra ietvaros.

Darba teorētiskajā daļā tiek skaidrots jēdziens htonisks un aplūkota htoniskās pasaules koncepcija antīkās pasaules ietvaros. Tāpat apskatīti mīta un žanru teorijas aspekti, kā arī būtiskākās autora literārās darbības gaitas.

Praktiskajā daļā klasificējot, identificējot un kontekstuāli izvērtējot, tiek apskatīts htoniskās pasaules un tās elementu attēlojums Lūkiāna darbos. Tāpat aplūkotas un izvērtētas literāro žanru iezīmes, kuras parādās identificēto elementu ietvaros.

Apkopojot rezultātus ir secināts, ka htoniskā pasaule kalpo gan kā mitoloģisko tradīciju, sabiedrības norišu un vērtību sistēmu attēlojums, gan kā māksliniecisks izteiksmes līdzeklis, kas gan kompozicionāli, gan kontekstuāli palīdz paspilgtināt autora redzējumu par pasauli dažādu literāro žanru ietvaros.

Lejuplādēt darbu var šeit: Grīnberga, J. Htoniskā pasaule Lūkiāna tekstos: žanru iezīmes mīta funkcionalitātes aspektā. Rīga: LU, 2018.