title SKAISTUMA KATEGORIJA SENGRIEĶU KULTŪRĀ

title

VISPIRMS – INFORMĀCIJA PĀRDOMĀM:

https://blogi.lu.lv/harijs/2021/08/16/par-anonimam-anketam-un-varda-brivibu
http://blogi.lu.lv/harijs/2014/08/26/par-anktesanu/

KURSA PLĀNS

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās
1.        Ievads. Skaistuma jēdziens sengrieķu kultūrā. 2
2.        Skaistuma izpausmes Krētas un Mikēnu mākslā. 2
3.        Skaistais Homēra eposā 2
4.        Skaistuma kanons ģeometriskajā mākslā 2
5.        Skaistuma uztvere sengrieķu dzejā 2
6.        Skaistuma kanoni grieķu klasiskajā tēlniecībā 2
7.        Skaistuma kanoni grieķu vāžu glezniecībā 2
8.        Skaistuma kanoni grieķu arhitektūrā 2
9.        Estētika un skaistums sengrieķu agrīnajā filozofijā 2
10.    Skaistais traģēdijā 2
11.    Skaistais un neglītais komēdijā 2
12.    Vīriešu skaistuma kanons grieķu kultūrā 2
13.    Sieviešu skaistuma kanons grieķu kultūrā 2
14.    Skaistums un karš 2
15.    Sokrāts un ētiski skaistais 2
16.    Skaistuma transformācijas hellēnisma laikmetā 2

 

KURSA SATURS

1. temats. Ievads. Skaistuma jēdziens sengrieķu kultūrā.

Skaistuma kategorija vispār un tās pielietojamība sengrieķu kultūras kontekstā. Sengrieķu estētikas specifika.

Literatūra:
A. Mūrnieks. Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē. II daļa: Eiropas kultūras saknes. Rīga, 2000.
A. Rubenis. Senās Grieķijas kultūra. Rīga, 1998.
A. Powell. The Greek World. New York, 1995.
А.Боннар. Греческая цивилизация. Т.1-3. М.,1992
А. Лосев. История античной эстетики. Т. 1 – 8. М., 2000.

2. temats. Skaistuma izpausmes Krētas un Mikēnu kultūrā.

Krētas un Mikēnu kultūras tipoloģija un specifiskas īpašības. Krētas un Mikēnu mākslas kanoni – arhitektūrā, sienu un vāžu glezniecībā

Referāts: Krētas un Mikēnu mākslas pamatprincipi

Literatūra:
A. Mūrnieks. Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē. II daļa: Eiropas kultūras saknes. Rīga, 2000.
M. Robertson. A History of Greek Art. Vol. 1. Cambrige, 1975.
J. B. Bury / R. Meiggs. A History of Greece. Hong Kong, 1994.
C. Orrieux. A History of Ancient Greece. Oxford, 1999.
А. Бартонек. Златообильные Микены. М.,1991.
В. Полевой. Искусство Греции. Т. 1 – 2. М., 1984.
Т. Блаватская. Греческое общество второго тысячелетия до новой эры и его культура. М.,1976.
Г. Полякова. Некоторые черты социально – экономического устройства греческих обществ II тысячелетия до н.э. // Античная Греция, Т.1. М..,1983. С. 37 – 88

3. temats. Skaistais Homēra eposā.

Homēra eposa estētika. Skaistums dabā un lietu pasaulē. Cilvēka skaistums – tā daba un īpašības.

Referāts: Skaistā cilvēka tēls Homēra eposā

Literatūra:
M.Finley. The World of Odysseus. London,1977.
A. Powell. The Greek World. New York, 1995.
C. Orrieux. A History of Ancient Greece. Oxford, 1999.
Ю.Андреев. Раннегреческий полис. Л.,1988.
Античная Греция. Т.1-2. М.,1983.
Античный полис. Л.,1979.
Э.Фролов. Факел Прометея. Л.,1991.
А. Лосев. Гомер. М., 1998.
П. Сапронов. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. Спб., 1998

4. temats. Skaistuma kanons ģeometriskajā mākslā.

Ģeometriskās mākslas specifika un tipoloģija. Ģeometriskās mākslas konstruktīvie principi: struktūra un kompozīcija.

Referāts: Ģeomētriskās mākslas estētiskie principi

Literatūra:
M.Finley. The World of Odysseus. London,1977.
A. Powell. The Greek World. New York, 1995.
M. Robertson. A History of Greek Art. Vol. 1. Cambrige, 1975
J. Coldstream. Greek Geometric Pottery. London, 1968.
V. R. Desborough. The Greek Dark Ages. New York, 1972.
Ю. Колпинский. Великое наследие античной Эллады. М., 1988.
В. Полевой. Искусство Греции. Т. 1 – 2. М., 1984.

5. temats. Skaistuma uztvere sengrieķu dzejā.

Sengrieķu dzejas specifiskas iezīmes. Sengrieķu dzejas estētika. Skaistums dabā, lietu un cilvēku pasaulē dzejas atspoguļojumā. Pasaule kā skaistums.

Referāts: Sengrieķu dzejnieks: starp pravieti un hēdonistu

Literatūra:
A. Powell. The Greek World. New York, 1995.
A. Burn. The Lyric Age of Greece. London, 1978.
Ф. Зелинский. История античной культуры. Спб., 1995.
К. Куманецкий. История культуры древней Греции и Рима. М.,1990.
О. Фрейденберг. Миф и литература древности. М., 1998.

6. temats. Skaistuma kanoni grieķu klasiskajā mākslā ( 3 nodarbības ).

Sengrieķu mākslas galvenie principi un raksturīgākās iezīmes. Skaistuma kanoni grieķu tēlniecībā, arhitektūrā un vāžu glezniecībā – estētiskās koncepcijas un konstruktīvie principi.

Referāti:

— Grieķu tēlniecības estētiskie principi
— Grieķu apgleznotā keramika: funkcionalitāte un estētika
— Trīs grieķu orderi: izcelsme, būtība un vēsturiskie likteņi

Literatūra:
A. Powell. The Greek World. New York, 1995.
M. Robertson. A History of Greek Art. Vol. 1 -2. Cambrige, 1975.
J. Pollitt. Art and Experience in Classical Greece. Cambrige, 1972.
R. Cook. Greek Painted Pottery. London, 1972.
A. Stewart. Greek Sculpture. Vol. 1 – 2. London, 1990.
Ю. Колпинский. Великое наследие античной Эллады. М., 1988.
В. Полевой. Искусство Греции. Т. 1 – 2. М., 1984.

7. temats. Estētika un skaistums sengrieķu agrīnajā filozofijā.

Pirmssokrātiķu filozofijas raksturīgākās iezīmes. Kosmoss kā skaistums. Skaistuma ideja Hērakleita, Empedokla un Pitagora universālajos pasaules modeļos

Referāts: Pitagora mācība par harmoniju

Literatūra:
R.Osborne. Greece in the Making. L.,1996.
B. Snell. The Discovery of Mind. New York, 1960.
W. Guthrie. History of Greek Philosophy. Vol. 1 — 2. Cambrige, 1967 – 1969.
G. Kirk, J. Raven. The Presocratic Philosophers. Cambrige, 1971.
F. Cornford. Principium scientiae. Cambrige, 1952. ( angļu val. ).
Драч Г. В. Рождение античной философии. Москва, 2003.
В.Яйленко. Архаическая Греция и Ближний Восток. М.,1990.
Э.Фролов. Рождение полиса. Л.,1988.
П. Вернан. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988.
Д. Реале, Д. Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1. Античность. М., 1994.
Ф. Кессиди. От мифа к логосу. Спб., 2003.
А. Лосев. История античной эстетики. Т. 1, 4. М., 2000.

8. temats. Skaistuma izpratne sengrieķu drāmā ( 2 nodarbības )

Sengrieķu teātra specifiskās iezīmes. Traģēdijas un komēdijas izcelsme, kopīgais un atšķirīgais abu žanru dabā. Skaistuma kanons traģēdijā. Neglītā un skaistā konfrontācija komēdijā.

Referāti:

— Varoņa tēls sengrieķu traģēdijā ( var runāt vispārīgi un var izvēlēties jebkuru traģēdiju un jebkurus tēlu/ tēlus)
— Skaistais un neglītais komēdijā ( arī šeit var runāt vispārīgi un var izvēlēties konkrētus darbus un konkrētus tēlus )

Literatūra:
Ch. Segal. Tragedy and Civilization. Cambrige, 1981.
C. Whitman. Sophocles. A Study of Heroic Humanism. Cambrige, 1951.
B. Knox. The Heroic Temper. Berkeley, 1964.
M. S. Silk. Aristophanes and the Definition of Comedy. Oxford, 2000.
П. Сапронов. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. Спб., 1998.
О. Фрейденберг. Миф и литература древности. М., 1998.
В. Ярхо. Древнегреческая литература. Трагедия. М., 2000.
В. Ярхо. Древнегреческая литература. Комедия. М., 2001.

9. temats. Dzimumu skaistuma kanoni sengrieķu kultūrā ( 2 nodarbības )

Dzimumu dažādas lomas sengrieķu kultūrā. Ētiskais un estētiskais vīrieša ideāls. Ētiskais un estētiskais sievietes ideāls.

Referāti:

— Vīriešu tēli sengrieķu mākslā un literatūrā ( darbi un autori pēc brīvas izvēles)
— Sieviešu tēli sengrieķu mākslā un literatūrā ( darbi un autori pēc brīvas izvēles)

Literatūra:
P. Schmitt Pantell ( Ed. ).A History of Women in the West. From Ancient Goddesses to Christian Saints. Vol. 1. Cambrige, 1994.
B. Duden. Body History. Wolfenbüttel, 1990.
P. Porter. History of the Body // New Perspectives on Historical writting / Ed. P. Burke. Oxford, 1991.P. 206 – 232.
L. Bonfante. Nudity as a Costume in Classical art // American Journal of Archaeology, 93, 1989. P. 543 – 570.
L. Thommen. Antike Körpergeschichte. Zürich, 2007.
История женщин. Т. 1. Спб., 2005.
П. Сапронов. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. Спб., 1998

10. temats. Skaistums un karš.

Grieķu kara mākslas pamatprincipi un specifiskas iezīmes. Karavīra ideālais tēls. Skaistums karā. Nāves skaistums.

Referāts: Atlētika un karš sengrieķu kultūrā

Literatūrā:
W. Pritchett . The Greek State at War. 4. Berkeley, 1985
War and Society in the Greek World / Ed. by Rich J., Shipley G. London, New York, 19995
Battle in Antiquity / Ed. by Lloyd A. B., Duckworth, 1996.
Hoplites: The Classical Greek Battle Experience / Ed. Hanson V. D. New York, 1991
War as a Cultural and Social Force: Essays on Wafare in Antiquity / Ed. by Bekker – Nielsen T., Hannested L., Copenhagen, 2001.
Е. Разин. История военного искусства. Т.1. М., 1999.
А. Зайцев. Культурный переворот в древней Греции VIII – VI вв. до н.э. Спб., 2001.

11. temats. Sokrāts un ētiski skaistais

Sokrāta filozofijas pamatprincipi. Sokrāta koncepcijas Platona darbos. Skaistuma kategorija sokrātiskā filozofijā. Ētiskais skaistums kā skaistuma kulminācija.

Referāts: Aristoteļa mācība par mākslu un skaistumu

Literatūra:
B. Snell. The Discovery of Mind. New York, 1960.
W. Guthrie. History of Greek Philosophy. Vol. 1 — 2. Cambrige, 1967 – 1969.
F. Cornford. Principium scientiae. Cambrige, 1952. ( angļu val. )
W. K. Gutthrie. Socrates. Cambrige, 1971.
A. Blum. Socrates. The Original and its Images. London, 1978.
H. Kuhn. Sokrates. Vesruch über der Ursprung der Metaphzsik.München, 1959.
В. Нерсесянц. Сократ. М., 1984.
А. Лосев, А. Тахп – Годи. Платон, Аристотель. М., 1993.
Д. Реале, Д. Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1. Античность. М., 1994.

12. temats. Skaistuma transformācijas hellēnisma laikmetā.

Hellēnisma laikmeta raksturīgākās iezīmes. Jaunie estētiskie kanoni mākslā, literatūrā un filozofijā. Masu kultūras rašanas un skaistuma ideāla devalvācija.

Referāts: Hellēnisma mākslas estētiskie principi

Literatūra:
The Hellenistic world. New Perspectives / Ed. D. Ogden. London, 2002.
A Companion to the Helenistic World. Cambrige, 203.
A. Powell. The Greek World. New York, 1995
П. Левек. Эллинистический мир. М., 1989.
Эллинизм: экономика, политика, культура. М., 1990.

PAPILDUS TĒMAS REFERĀTIEM:

1. Platona mācība par skaisto
2. „Hellēnsitiskais baroks” tēlniecībā
3. Mākslas uztvere un attieksme pret mākslu sengrieķu kultūrā
4. Skaistums hellēnistiskajā dzejā
5. Skaistums Aristoteļa „Ētikā”
6. Kosmoss kā skaistuma etalons sengrieķu filozofijā
7. Dabas skaistums sengrieķu mākslā un domā

LITERATŪRA:

A. Mūrnieks. Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē. II daļa: Eiropas kultūras saknes. Rīga, 2000.
Senās Grieķijas vēsture. R.,1979.
A.Rubenis. Senās Grieķijas kultūra. R.,1994.
O. Lāms, I. Rūmniece, H. Tumans. Olimpiskās tradīcijas kultūrvēsturiskā dimensijā. Rīga, 2004.
M. Austin. Economic and Social History of Ancient Greece. London, 1977.
Battle in Antiquity / Ed. by Lloyd A. B., Duckworth, 1996
A. Blum. Socrates. The Original and its Images. London, 1978
W. Burkert. Greek Religion. Oxford, 1996
Cambrige Ancient History. Vol. 4 – 5. 1928 – 1933.
R. Cook. Greek Painted Pottery. London, 1972
F. Cornford. Principium scientiae. Cambrige, 1952. ( angļu val. ).
L. Bonfante. Nudity as a Costume in Classical art // American Journal of
Archaeology, 93, 1989. P. 543 – 570.
J. B. Bury / R. Meiggs. A History of Greece. Hong Kong, 1994.
H.Bengtson. Griechische Geschichte. München,1977.
J. Coldstream. Greek Geometric Pottery. London, 1968.
W.Dalheim. Die Antike. Griechenland und Rom. Stuttgart,1994.
V. R. Desborough. The Greek Dark Ages. New York, 1972
B. Duden. Body History. Wolfenbüttel, 1990.

W. K. Gutthrie. Socrates. Cambrige, 1971.
W. K. Guthrie. History of Greek Philosophy. Vol. 1 — 2. Cambrige, 1967 – 1969.
V.Ehrenberg. Der Staat der Griechen. Leipzig,1958.
V.Ehrenberg. From Solon to Socrates. Greek history and civilization during the 6th and 5th centuries BC. London,1973.
M.Finley. The World of Odysseus. London,1977.
N.G.L.Hammond. A History of Greece to 322 BC. Oxford,1986.
Hoplites: The Classical Greek Battle Experience / Ed. Hanson V. D. New York, 1991
B. Knox. The Heroic Temper. Berkeley, 1964.
G. Kirk, J. Raven. The Presocratic Philosophers. Cambrige, 1971.
H. Kuhn. Sokrates. Vesruch über der Ursprung der Metaphzsik.München, 1959
R. Muth. Einführung in die griechische und Römische Religion. Darmstadt, 1998
L.H.Jeffery. Archaic Greece. The City-States. C. 700-500 BC. London,1976.
C. Orrieux. A History of Ancient Greece. Oxford, 1999.
R.Osborne. Greece in the Making. L.,1996
A. Powell. The Greek World. New York, 1995.
J. Pollitt. Art and Experience in Classical Greece. Cambrige, 1972
P. Porter. History of the Body // New Perspectives on Historical writting / Ed. P. Burke. Oxford, 1991.P. 206 – 232.
W. Pritchett . The Greek State at War. 4. Berkeley, 1985
M. Robertson. A History of Greek Art. Vol. 1 -2. Cambrige, 1975.
Ch. Segal. Tragedy and Civilization. Cambrige, 1981.
M. S. Silk. Aristophanes and the Definition of Comedy. Oxford, 2000.
B. Snell. The Discovery of Mind. New York, 1960.
A. Stewart. Greek Sculpture. Vol. 1 – 2. London, 1990.
P. Schmitt Pantell ( Ed. ).A History of Women in the West. From Ancient
Goddesses to Christian Saints. Vol. 1. Cambrige, 1994.
L. Thommen. Antike Körpergeschichte. Zürich, 2007.
C. Whitman. Sophocles. A Study of Heroic Humanism. Cambrige, 1951.
War and Society in the Greek World / Ed. by Rich J., Shipley G. London, New
York, 19995
War as a Cultural and Social Force: Essays on Wafare in Antiquity / Ed. by Bekker – Nielsen T., Hannested L., Copenhagen, 2001.

Античная Греция. Т.1-2. М.,1983.
Античный полис. Л.,1979.
А.Боннар. Греческая цивилизация. Т.1-3. М.,1992.
Е.Голубцова. Эллинизм: экономика, политика, культура. М.,1990.
Ф. Зелинский. История античной культуры. Спб., 1995.
П. Вернан. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988.
Драч Г. В. Рождение античной философии. Москва, 2003
А.Зайцев. Культурный переворот в древней Греции 8-5 вв. до н.э. Л.,1986.
Ф. Зелинский. История античной культуры. Спб., 1995.
История женщин. Т. 1. Спб., 2005
Ф. Кессиди. От мифа к логосу. Спб., 2003.
Ю. Колпинский. Великое наследие античной Эллады. М., 1988
К. Куманецкий. История культуры древней Греции и Рима. М.,1990
К. Куманецкий. История культуры древней Греции и Рима. М.,1990.
А. Лосев, А. Тахо – Годи. Платон, Аристотель. М., 1993
А. Лосев. История античной эстетики. Т. 1 – 8. М., 2000.
В. Латышев. Очерк греческих древностей. Т. 1 – 2. Спб., 1998.
Д. Реале, Д. Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1. Античность. М., 1994.
В. Полевой. Искусство Греции. Т. 1 – 2. М., 1984.
П. Сапронов. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. Спб., 1998.
В. Нерсесянц. Сократ. М., 1984.
Э.Фролов. Рождение греческого полиса. Л.,1988.
Э.Фролов. Факел Прометея. Л.,1991.
O. Фрейденберг. Миф и литература древности. М., 1998.
В. Ярхо. Древнегреческая литература. Трагедия. М., 2000.
В. Ярхо. Древнегреческая литература. Комедия. М., 2001.