title ANTIQUITAS VIVA 4: STUDIA CLASSICA

title
antiquitas_viva_vaks

Pie lasītājiem dodas ceturtais krājums ar saturiski ietilpīgo latīņu nosaukumu ANTIQUITAS VIVA. STUDIA CLASSICA. Eiropas klasiskās senatnes pētījumi ir Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes Klasiskās filoloģijas katedras un attiecīgo studiju programmas dalībnieku uzdevums un kopdarbs, arvien ar interesi uzņemot un piesaistot arī citu valstu un augstskolu kolēģu pētnieciskā darba rezultātus.

Antīkās kultūras vērtību dzīvīgums (antiquitas viva!) šoreiz meklēts un apcerēts izglītības un izglītošanās jomā, kura bijusi būtiska sabiedrības attīstības ass grieķiski romiskajā pasaulē pirms daudziem gadsimtu desmitiem un turpina tāda būt mūslaikos – ar līdzīgām vai jaunām aktualitāšu šķautnēm. Ja tikai esam gatavi to saprast, novērtēt un skatīt arī vēsturiskā griezumā. Jo – kā pauž slavenā latīņu sentence: historia est magistra vitae, dzīvē mācāmies (ir vērts mācīties) no vēstures, no gūtās pieredzes.

Minētā tematika nodrošinājusi krājuma pirmās – zinātnisko rakstu daļas saturu: tajā piedāvāti trīspadsmit pētījumi, kuros iztirzāti dažādi izglītības/izglītošanās ΠΑΙΔΕΙΑ aspekti un atklāts gan vispārteorētisks, gan kāda noteikta kultūrfenomena, gan konkrēta teksta materiāla izvērtējums izglītības/izglītošanās diskursā. Cerams, ka lasītājs katrā rakstā radīs apliecinājumu tam, ka antīkā pasaule radījusi un īpašā gaismā tālākajiem laikiem nodevusi cilvēka izcilāko guvumu – izglītību.

Krājuma otro daļu – ANNĀLES – tradicionāli veido gaduraksti, proti, pēdējo triju gadu fakti un notikumi Latvijas klasisko filologu akadēmiskajā dzīvē. Tā kopumā vērtējama kā bagātīga: aizstāvētas trīs doktora disertācijas (divas Latvijā un viena Zviedrijā), klasiskās filoloģijas bakalaura un maģistra grādu LU ieguvuši 66 studenti, vairākiem būtiskiem klasiskās senatnes kultūrfaktiem tikuši veltīti publicitātes pasākumi, apmeklēti un radošus iespaidus devuši svarīgi starptautiski forumi, novērtētas atsevišķas filoloģijas jomai svarīgas publikācijas.

Krājuma veidotāji ir gandarīti, ka ieguldījumu gan krājuma zinātniskajā, gan annāļu daļā snieguši kā nozares profesori un docētāji, tā studenti, maģistranti un doktoranti un arī klasiskās filoloģijas programmas absolventi.

Diemžēl krājuma aptvertais laikposms bijis ne vien dāsns, bet arī skarbs, 2013. gada rudenī aizvedot mūžības ceļos izcilu filoloģi, daudzu klasisko filologu paaudžu izglītotāju un audzinātāju Ināru Ķemeri, kurai veltītie atceres vārdi veido atsevišķu sadaļu krājumā. 21. gadsimta otrajā desmitgadē redzams, ka nav vienkārši un pašsaprotami apliecināt un pārliecināt, ka humanitārās zinības ir sabiedrības izglītotības pamatgarants.

Klasiskām vērtībām jābūt ieraudzītām un zināmām; optimistisku drošības sajūtu šai ziņā rada arvien jaunu klasisko filologu paaudžu ienākšana Latvijas sabiedrībā un iepriekšējo paaudžu atbalsts un sadarbība ar tām.

Latvijas Universitāte ir vienīgā augstskola Latvijā, kur pārstāvētas klasiskās filoloģijas studijas un pētniecība.

Krājuma veidotāji ir pateicīgi LU Akadēmiskajam apgādam par sadarbību antīkās pasaules un klasiskās filoloģijas pētījumu publicitātes nodrošināšanā, kā arī Grieķijas Republikas Kultūras un sporta ministrijai un ERAF projekta „Atbalsts Latvijas Universitātes starptautiskās sadarbības projektiem un citiem starptautiskās sadarbības pasākumiem zinātnē un tehnoloģijās” Nr. 2010/0202/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/013 īstenotājiem LU par finansiālu atbalstu krājuma tapšanā.

Ilze Rūmniece

Lejuplādēt rakstu krājumu var šeit: Kukjalko, B., Lāms, O., Rūmniece, I. (red.). ANTIQUITAS VIVA 4: STUDIA CLASSICA. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014.