title ANTIQUITAS VIVA 3: STUDIA CLASSICA

title
Antiquitas_VIVA_3_original

Sērijā ANTIQUITAS VIVA: STUDIA CLASSICA, kurai pamati likti 2001. gadā, šis ir jau trešais krājums, kura sagatavošana ir Latvijas Universitātes Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes Klasiskās filoloģijas nodaļas mācībspēku un studentu pārziņā. Šis krājums turpina 2005. gadā publicētās grāmatas aizsākto tradīciju pieaicināt arī viesautorus no ārvalstu mācību un pētniecības iestādēm, kurās pārstāvētas antīkās pasaules studijas un pētījumi.

Līdzīgi kā iepriekšējie krājumi, arī šis veidots no divām daļām: zinātnisku rakstu kopas un annālēm. Pirmā daļa atspoguļo LU starptautiskajā biennāles konferencē ANTIQUITAS VIVA (2007) prezentētos pētījumus, kas veltīti klasiskās senatnes tradicionāli nopietnajā vidē īpašam, joprojām (sevišķi ar komēdiju vai satīriskajiem sacerējumiem nesaistītā kontekstā) reti skartam aspektam – komismam un komiskajam.

Jāatzīst, ka 2007. gada konferences rīkotāju ideja par tematikas ievirzījumu ekskluzīvajā komisma jomā nerada īpaši lielu dalībnieku atsaucību. Mūsdienu globalizētajā pasaulē arī studiju un zinātnes telpā plašāku atbalstu gūst vispārīgākas tēmas. Aicinājums izvērtēt savu iemājoto zinātnisko interešu jomu jaunpiedāvātā aspektā acīmredzot biežāk tiek uztverts kā izaicinājums, kuram parasti nav laika (vēlmes, gatavības) nodoties.

Tomēr konferences materiālu rezultējums šīs grāmatas pirmās daļas rakstos ļauj ar gandarījumu novērtēt, ka komisma un komiskā aspektā te pārstāvēts kā grieķu, tā romiešu mantojums, analizēti gan dzejas, gan prozas teksti un dažādi literārie žanri, apcerēta ne tikai tekstuālā prakse, bet arī komisma teorija antīkajā kultūrtelpā. Arī laika diapazons plašs – no Homēra līdz Lūkianam un romiešu postklasikas autoriem; komiskais fiksēts pat jaunlaiku kontekstā sociolingvistisku parādību gultnē.

Krājumā lasāmi arī mūsu tuvāko kaimiņu – Lietuvas, Igaunijas, Krievijas klasiskās senatnes speciālistu pētījumi; svarīgi, ka ANTIQUITAS VIVA idejas Rīgā pulcē un LU krājumos atrāda pirmkārt tieši Baltijas reģiona augstskolu mācībspēku un pētnieku devumu. Šāda sakārtojuma sērijkrājums Baltijas valstīs pašlaik ir vienīgais.

Krājuma otrā – gadurakstu jeb annāļu daļa apkopo ziņas un izvērstākus komentārus par pēdējo gadu (2006–2008) notikumiem klasiskās senatnes studiju un pētījumu jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs, kur Latviju pārstāvējuši LU klasiskie filologi. Protams, aptverts tikai, pēc sastādītāju un autoru domām, būtiskākais konferenču, semināru, tulkojumu un citu publikāciju klāstā.

Jau par tradīciju – cerams, noderīgu – kļuvis ANTIQUITAS VIVA krājumam pievienot LU Klasiskās filoloģijas nodaļas bakalaura un maģistra grāda ieguvēju sarakstu, norādot jauno speciālistu izstrādātās zinātnisko darbu tēmas.

Zinātniskā darba un arī populārzinātnisko aktivitāšu kopainas uzdevums ir atklāt antīkās pasaules un tās kultūrvērtību dzīvīgumu šeit un tagad, jaunā laikā un citos veidos, kā arī rosināt tai pievērsties, to apgūt un pētīt vēl un vēl.

Antiquitas viva (antīkā pasaule dzīva) ir aksioma – to atgādina gadu tūkstoši, kurus tā pārdzīvojusi.

Ilze Rūmniece, Ojārs Lāms

Lejuplādēt rakstu krājumu var šeit: Rūmniece, I., Lāms, O., Aleksejeva, B. (red.). ANTIQUITAS VIVA 3: STUDIA CLASSICA. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009.