title 4.2. HAMMURAPI LIKUMI

title

“Hammurapi likumus” atrada franču arheoloģiskā ekspedīcija 1901 – 1902 gg., izrakumu laikā Sūzās ( senās Elamas galvaspilsēta ). Tas ir melnais bazalta stabs ar ķīļrakstu tekstu. Acīmredzot šo stabu pārveda uz savu galvaspilsētu Elamas valdnieks kā trofeju. Daļa likumu pantu tika nokasīti no staba ( iespējams, ka Elamas valdnieks vēlējās ierakstīt tur ziņojumu par saviem panākumiem ), taču lielāka daļa saglabājās. Trūkstošie panti tiek rekonstruēti no citiem likumu pierakstiem. Šodien Hammurapi likumu oriģināls glabājas Luvrā, taču Latvijas aizrobežu mākslas muzejā ir laba kopija.. Staba augšējā daļā ir attēlots Hammurapi dievbijīgā pozā dieva Šamaša priekšā. Teksts sastāv no 3 daļām: prologa, pašiem likumiem un epiloga. Daži pētnieki uzskata, ka teksts ir rakstīts īpašā dzejiskā formā.

PROLOGS

1. 1 Kad lielais Anu, 2 Anunnaku 3 valdnieks, un Enlils, 4 debesu un zemes valdnieks, kas lemj zemes likteņus, kad viņi Mardukam, 5 pirmdzimtajam Eja 6 dēlam varu ( burtiski: enlilismu ) par visiem cilvēkiem iedeva, kad paaugstināja viņu Igīgu 7 vidū , kad Babilonu tā augstākajā vārdā nosauca un kad četrās debesu pusēs to paaugstināja, un kad dibināja tajā mūžīgo valdniecību, kuras pamati ir stipri kā debesis un zeme, tad Hammurapi, 8 valdnieku dievbijīgo un rūpīgo, mani, Anu un Enlils nosauca vārdā, lai taisnīgums būtu zemē, ļaunajiem un likumu pārkāpējiem uz pazušanu, lai stiprais nedarītu pāri vājajam, bet es, līdzīgi, kā Šamašs, 9 lai paceltos pāri melnlgalvju tautai 10 un apgaismotu zemi.

2. Es esmu Hammurapi, kuru paaicināja ( nosauca ) Enlils. Esmu labklājības un bagātības krājējs, kas ir darījis visu iespējamo Nippurai, 11 kas ir debesu zemes saikne, esmu slavenais Ekuras 12 barotājs;

3. Esmu stiprais valdnieks – uzvarētājs, kas atjaunoja Eredu 13 iepriekšējā vietā, kas šķīstīja un attīrīja Eabzu 14 rituālus.;

4. Esmu četru debesu pušu bieds ( aizbildnis ? ), tas, kas paaugstināja Babilonas vārdu, tas, kas iepriecināja Marduka, sava valdnieka, sirdi, tas, kas visās savās dienās ir kalpojis Esagilai; 15

5. Esmu valdniecības sēkla, kuru ir radījis Sins, 16 esmu tas, kas deva labklājību Ūrai, 17 esmu pazemīgs dievlūdzējs, kas nes labklājību Ekišnugalai; 18

6. Esmu saprātīgs valdnieks, kas paklausīgs Šamašam, varenais, kas nostiprināja Sipparas 19 pamatus, kas ieģērba zaļumos Aijas 20 kapu, kas radīja Ebabara 21 svētnīcu, kas līdzinās debesu mājoklim;

7. Esmu karotājs, kas saudzēja Larsu, 22 kas atjaunoja Ebabaru Šamašam, savam sabiedrotajam.;

8. Esmu valdnieks, kas dod dzīvību Ūrūkai, 23 kas dod labklājības ūdeni tās cilvēkiem, esmu tas, kas paaugstināja Eanu, 24 kas sakrāja bagātības ( ražu ) Anam un Ištarai; 25

9. Esmu valsts ēna, kas savāca kopā Isīnas 26 ļaudis, kas pavairoja svētnīcas Egalmahas 27 pārticību;

10. Esmu pūķis valdnieku vidū, iemīlētais Zababas 28 brālis, kas Kišas mājokļus nostiprināja, kas ar spožumu aplenca Emeteursagu, 29 kas nostiprināja lielos Ištaras rituālus, kas rūpējas par Hursagkalamas 30 svētnīcu;

11. Esmu tas, kuram Erra, 31 viņa draugs, izpildīja viņa vēlmes, esmu tas, kas paplašināja Kutu, 32 kas visu pavairoja Mezalamam;

12. Esmu mežonīgais vērsis, kas nobadīja ienaidniekus, Tutu 33 mīlulis, kas iepriecināja Borsippu, kas nepārtraukti rūpējas par Ezīdu; 34

13. Esmu varenais valdnieku vidū, tas, kas pazīst gudrību, kas paplašināja Dilbāta 35 aramlaukus, kas piepildīja klētis varenajam Urašam; 36

14. Esmu valdnieks, kas ir sceptera un kroņa cienīgs, ko radīja viņam gudrā Mama, 37 esmu tas, kas nozīmēja Kešas 38 robežas, tas, kas dod bagātīgu barību priekš Nintu; 39

15. Esmu nesalīdzināmi gudrs un pilnīgs, tas, kas noteica ganības un dzeršanas vietas Lagašai un Girsu, 40 tas, kas tur rokās lielas upurdāvanas Eninam;

16. Esmu tas, kas savalda ienaidniekus, Visuvarenās 41 mīlulis, tas, kas paklausa Halabas 42 orākuliem, tas, kas iepriecina Ištaras sirdi;

17. Esmu gaišais valdnieks, kura lūgšanu pazīst Adads, 43 esmu tas, kas nomierināja Adada – karotāja sirdi Karkaras 44 pilsētā, tas, kas sakārtoja lietas Egalgalā;

18. Esmu valdnieks, kas deva dzīvību Adabam, 45 esmu Emahas 46 svētnīcas pārvaldnieks;

19. Esmu valdnieku valdnieks, neapturamais ( neuzvaramais ) kaujā, tas, kas deva dzīvību pilsētai Meškan – Šapirai, 47 tas, kas piedzirdīja ar labklājību Emeslamu;

20. Esmu gudrais valdnieks, tas, kas apguva visu gudrību, tas kas deva patvērumu Malguma 48 ļaudīm posta laikā, tas, kas nostiprināja viņu mājokļus bagātībā, un tas, kas Enkijam un Damkinai 49 paaugstināja viņa valdīšanu, tas, kas uz mūžiem iestādīja šķīstos upurus;

21. Esmu pirmais valdnieku starpā, tas, kas pakļāva Eifratas apdzīvotas vietas ar sava radītāja Dagana 50 palīdzību, esmu tas, kas apžēlojās pār Meras 51 un Tutulas 52 cilvēkiem;

22. Esmu rūpīgais valdnieks, kas padarīja skaidru Tišpaka 53 vaigu, kas nozīmēja šķīsto maltīti Ninazam, 54 kas palīdzēja saviem cilvēkiem nelaimes laikā, kas laimīgi nostiprināja viņu kājas Babilonā;

23. Esmu cilvēku ( tautas ) gans, kura darbi ir tīkami Ištarai, tas, kas ieveda Ištaru Eulmašā 55 plašas Akādas vidū;

24. Esmu licis uzspīdēt taisnībai, es tas, kas dod taisnību tautām, esmu atgriezis Ašūrai 56 tās žēlīgo dievieti – sargātāju;

25. Esmu dumpja savaldītājs, valdnieks, kas Nīnivē 57 pasludināja Ištaras iemirdzēšanos Emešmešā; 58

26. Esmu gādīgs, es rūpīgi ( pazemīgi )lūdzos dieviem, esmu varenais Sinmuballita 59 pēcnācējs, esmu mūžīgā valdniecības sēkla, Babilonas saule, kas apstaro ar gaismu Šumera un Akāda zemi, valdnieks, kas piespieda pakļauties četras debesu puses, ištaras mīlulis es esmu!

27. Kad Marduks sūtīja mani pārvaldīt tautu un sagādāt zemei labklājību, taisnību un patiesību es ieliku zemes mutē un cilvēku miesu es apmierināju ( devu tautai labklājību ). No šī brīža:

Seko likumu teksts……………… .
……………………………………………………………………………………

EPILOGS

1. Lūk, taisnīgie likumi, kurus noteica Hammurapi, varenais valdnieks, kurš tādā veidā deva valstij stingru kārtību un pienācīgu valdīšanu.

2. Esmu Hamurapi, pilnīgais valdnieks! Es nekad neesmu nonicinājis melngalvju tautu, kuru man deva Enlils, un ganīšanu, kuru man deva Marduks, es nekad nebiju nevīžīgs, es piemeklēju viņiem labas dzīvošanas vietas, no smagām grūtībām esmu sameklējis izeju, es devu viņiem gaismu.

3. Ar vareniem ieročiem, kurus man iedeva Zababa un Ištara, ar gudrību, ko man deva Eja, ar varenību, ko man deva Marduks, es iznicināju ienaidniekus augšā ( ziemeļos ) un apakšā ( dienvidos ), es iznicināju ķildas, es devu zemei labklājību, es devu visu apmetņu cilvēkiem dzīvot drošajās vietās ( ganībās ) un nepielaidu pie viņiem trauksmi.

4. Varenie dievi paaicināja mani un lūk, es – labvēlīgais ( mieru nesošais ) gans, kura scepteris ir taisns, labvēlīga ēna, kas apsedz manu pilsētu; savā miesā ( iekšienē ) es turu Šumera un Akāda cilvēkus, ar mana gara – sargātāja ( dieves – sargātājas ) palīdzību uzplauka viņi, es valdīju pār viņiem mierā un ar savu gudrību es apsedzu viņus.

5. Lai stiprais nedarītu pāri vājajam, lai bārenim un atraitnei tiktu darīta taisnība, Babilonā, pilsētā, kuras galvu augstu pacēla Anu un Enlils, Esagilā, svētnīcā, kuras pamati ir stipri kā debesis un zeme, lai tiktu veikta tiesa valstī, lai tiktu pasludināti spriedumi valstī, lai apspiestajam tiktu darīta taisnība, savus dārgos vārdus es uzrakstīju uz šīs stelas un noliku to savas statujas priekšā, kas saucās “Taisnīgais valdnieks”.

6. Valdnieks, kas pārspēj visus valdniekus – esmu es! Manas pavēles ir vispārākās, manai varenībai nekas nevar līdzināties. Pēc Šamaša, varenā debesu un zemes tiesneša, pavēles, lai mirdz mana taisnība valstī! Pēc Marduka, mana pavēlnieka, pavēles, lai mani priekšraksti neatrod pārkāpēju! Esagilā, ko es mīlu, lai mans vārds top mūžīgi pieminēts!

7. Apspiestais ( aizvainotājs, kam izdarīts pāri ) cilvēks, kuram ir tiesas prāva, lai atnāk pie manas statujas, kas saucās “Taisnīgais valdnieks”, un manas stelas uzrakstu lai liek nolasīt, lai dzird viņš manus dārgos vārdus, mana stela lai parāda viņam pienācīgo rīkojumu, lai viņš redz savu likumu ( savas tiesības ), lai viņš ļauj savai sirdij atviegloti nopūsties un lai viņš pasaka skaļi: “Hammurapi, lūk, valdnieks, kas cilvēkiem bija kā tēvs īstais, viņš klanījās sava valdnieka Marduka vārda priekšā un Marduka labā viņš guva uzvaras augšā ( ziemeļos ) un apakšā ( dienvidos ), viņš iepriecināja sava valdnieka Marduk sirdi, deva labklājību un valdīja taisnīgi”.

8. Lai viņš no visas sirds palūdzas par mani Marduka, mana valdnieka, priekšā un Serpanītas, 60 manas valdnieces, priekšā, lai no visas sirds viņš mani svētī. Šedu un Lamasu, 61 dievi, kas aizstāv Esagilu, kā arī paši Esagilas ķieģeļi, lai viņi dara manu ikdienas slavu labu mana valdnieka Marduka priekšā un manas valdnieces Serpanītas priekšā.

9. Turpmāk, lai kad tas būtu, valdnieks, kas būs valstī, taisnīgos vārdus, kurus es ierakstīju savā stelā, lai ievēro, tiesas lietas valstī, ko esmu lēmis, valsts lēmumus, kurus esmu lēmis, lai viņš nemaina, manus priekšrakstus lai nepārkāpj.

10. Ja viņš būs prātīgs un spējīgs taisnīgi valdīt pār valsti, lai pret rīkojumiem, kurus es uzrakstīju šajā stelā, lai viņš izturas godbijīgi; ceļu un virzienu, valsts tiesa lietas, kuras esmu tiesājis, tiesas spriedumus, kurus es spriedis, šī stela lai viņam parāda, lai taisnīgi viņš valda pār melngalvju tautu, tiesas prāvas lai viņš vada, tiesas spriedumus lai sludina, ļaunos un likuma pārkāpējus lai viņš iznīdē savā valstī, cilvēkiem saviem lai dod labklājību.

11. Esmu Hammurapi, taisnīgais valdnieks, kuram Šamašs deva patiesību ( tiesas rīkojumus ). Manas pavēles ( mani vārdi ) ir vislabākās, maniem darbiem nekas nevar līdzināties, tikai muļķim tie ir tukši, bet gudrajam tie radīti ievērošanai ( mirdz slavas mirdzumā ).

12. Ja šis cilvēks būs godbijīgs pret maniem rīkojumiem, kurus es ierakstīju šajā stelā, ja manu tiesas spriedumu viņš nepārkāps ( manus likumus neatcels ), manus vārdus nesagrozīs, manus rīkojumus nemainīs ( manu stelu nemainīs ), — tad šis cilvēks, līdzīgi man ir taisnīgs valdnieks. Viņa scepteri Šamašs lai pagarina, lai savus cilvēkus viņš taisnīgi gana!

13. Ja šis cilvēks nebūs godbijīgs pret maniem vārdiem ( rīkojumiem ), kurus es savā stelā ierakstīju, manus lāstus nonicinās, dievu lāstu nebīsies, un tiesas prāvas, kuras esmu veicis, atcels, manus vārdus sagrozīs, manus rīkojumus mainīs ( manu stelu mainīs ), manu vārdu, kas ierakstīts šajā stelā, izskrāpēs ārā un savu vārdu ierakstīs, vai, nobijies no šiem lāstiem, piespiedīs citam to izdarīt, tad vai tas būs valdnieks, vai pārvaldnieks, ( ens vai ensi ), vai vienkārši cilvēks, kurš tiek saukts vārdā, viņam tad varenais Anu, dievu tēvs, kas manu valdīšanu pasludināja ( kas nosauca manas valdīšanas gadus ), valdniecisko spožumu viņam lai atņem, scepteri viņa lai salauž, likteni viņa lai nolād!

14. Enlils, kas likteņus lemj, kura spriedums ir neapstrīdams, kas manu valdniecību paaugstina, lai nenoremdināmu dumpi uzkurina, sacelšanos lai izraisa, viņa māju lai nodedzina, nožēlojamu valdīšanu, īsas dienas, bada gadus, necaurskatāmu tumsu, pēkšņu nāvi lai nosaka viņam par likteni, lai viņa pilsētas bojāeju, cilvēku izklīšanu, viņa valdniecības gāšanu, viņa vārda un atmiņas par viņu iznīkšanu ar savām godājamām lūpām lai viņš nosaka!

15. Ninlila, 62 lielā māte, kuras vārds tiek godāts Ekūrā, valdniece, kas atbalsta manus nodomus, tiesas un sprieduma vietā, Enlila priekšā, lai pagriež viņa lietu uz zaudējumu, viņa zemes izpostīšanu, viņa cilvēku bojāeju, viņa dzīves, kā ūdens, aizplūšanu, lai ieliek viņa Enlila mutē!

16. Eja, lielais valdnieks, kura noteiktie likteņu spriedumi ir visupirmie ( ir nākuši no sendienām ), gudrais dievu vidū, tas, kuram ir zināms viss esošais, tas, kas pagarina manas dzīves dienas, saprātu un gudrību viņam lai atņem, ārprātā viņu lai iedzen, upju avotus lai aiztaisa ciet, viņa valstī maizi, cilvēku dzīvību, lai neražo!

17. Šamašs, lielais debesu un zemes tiesnesis, kas taisnīgi valda pār dzīvām radībām, valdnieks, mana cerība, viņa valsti lai gāž, viņa tiesas prāvu lai netiesā, viņa ceļu lai padara greizu, kārtību viņa karaspēkā lai pazudina, upurēšanas zīlēšanā slikto zīmi, kas viņa valsts pamatu sadragāšanu pareģo, lai viņam sūta, ļaunais Šamaša vārds lai ātri viņu panāk, augšā, no dzīvo vidus viņu lai izmet laukā, bet apakšā, pazemē, lai viņa garam liek ciest no slāpēm!

18. Sins, debesu valdnieks, dievs, kas radījis mani, tas, kura orākuli ir slaveni dievu vidū, kroni un valdniecības troni viņam lai atņem, smagu sodu, lielu sodu, kas nezudīs no viņa miesas, lai viņam uzsūta, savas valdīšanas dienas, mēnešus un gadus lai viņš pavada raudās un vaimanās, viņa valdniecības ienaidnieku lai liek viņam ieraudzīt, dzīvi, kas līdzinās nāvei, lai viņam piespriež!

19. Adads, labklājības ( auglības ) valdnieks, debesu un zemes apūdeņotājs, mans sabiedrotājs, lietu no debesīm un ūdens pilnību avotos viņam lai atņem, viņa valsti ar badu un trūkumu lai pazudina, pār viņa pilsētu lai dusmīgi viņš iekliedzās, viņa valsti lai pārvērš drupās no plūdiem!

20. Zababa, varenais karotājs, pirmdzimtais Ekūra dēls, kas iet man pie labas rokas, kaujas laukā lai viņš salauž viņa ieroci, lai dienu viņam padara par nakti, un lai ļauj viņa ienaidniekam svinēt uzvaru pār viņu!

21. Ištara, kara un kaujas valdniece, kas atsedz manu ieroci, mana žēlīga dieve – aizbildne, kas ir iemīlējusi manu valdīšanu, savā dusmīgajā sirdī, savās lielajās dusmās, viņa valdīšanu lai nolād, viņa labumu lai pārvērš ļaunumā, savā dusmīgajā sirdī, savās lielajās dusmās, viņa valdīšanu lai nolād, viņa labumu lai pārvērš ļaunumā, kara un kaujas laukā viņa ieroci viņa lai salauž, dumpi un nemieru lai sūta viņam virsū, viņa karavīrus lai gāž gar zemi, ar viņu asinīm lai piepilda zemi, viņa karaspēka līķus lai izmētā tuksnesī, viņa karavīriem lai žēlsirdību neizrāda, viņu pašu ienaidnieka rokās lai nodod un naidīgajā zemē lai aizved viņu važās!

22. Nergals, 63 varenais dievu vidū, neapturamais kaujā, tas, kas dod man uzvaras, ar savu dievišķo vareno ieroci, kā ar uguni viņa cilvēkus lai sadedzina, ar savu vareno ieroci lai saskalda viņu pašu un viņa locekļus, lai sagrauj viņu kā tēlu, kas taisīts no māla!

23. Nintu, varenā zemju valdniece, mana māte – dzemdētāja, mantinieku lai viņam atņem, pēcnācējus lai neiedod viņam, viņa cilvēku vidū lai nerada viņa bērnu!

24. Ninkaraka, 64 Ana meita, kas runā par mani labus vārdus Ekūrā, smagu slimību, ļaunu vārgumu ( ļaunu dēmonu ), mokošu čūlu, tās kaites, no kurām nav dziedināšanas, kuru būtību ārsts nesaprot, kuru ar apsējas palīdzību viņš nevar nomierināt, un kuras nevar izņemt no miesas kā nāvīgo etiķi ( kuras līdzīgi kā nāvīgais etiķis ir neiznicināmas ),tās visas lai viņa viņam uzsūta, un kamēr viņa dzīve neizdzisīs, savu zaudēto vīrišķo spēku lai viņš apraud!

25. Varenie debesu un zemes dievi, annunaki visi kopā, svētnīcas gars – sargātājs, Ebabara 65 ķieģeļi, viņu pašu, viņa sēklu, viņa zemi, viņa karavīrus, viņa cilvēkus un viņa karaspēku ar briesmīgiem lāstiem lai nolād!

26. Ar šiem lāstiem Enlils no savām neapstrīdamām lūpām viņu lai nolād un tūlīt tie viņu lai piemeklē!

Atsauces:

 1. Numerācija mana – H.T.
 2. Anu – debesu dievs.
 3. Anunnaki – zemes dievi.
 4. Enlils – Ana dēls, gaisa un zemes dievs.
 5. Marduks – dievs, Babilonas aizbildnis. Kad Babilonija kļuva varena, viņš tika pasludināts par dievu valdnieku.
 6. Eja ( šumeru Enkijs ) – zemes dievs.
 7. Igīgi – debesu dievi.
 8. Hammurapi ( 1792 – 1750 ) – Babilonijas pirmās ( amoriešu ) dinastijas sestais valdnieks.
 9. Šamašs – saules un taisnības dievs.
 10. Melngalvju tauta – tā šumeri un babilonieši apzīmēja sevi.
 11. Nippura – senā sakrālā šumeru pilsēta, dieva Enlila kulta centrs.
 12. Ekura – Enlila svētnīca Nippurā.
 13. Eredu – šumeru pilsēta Persijas jūras līča malā.
 14. Eabzu – dieva Eja svētnīca Eredu pilsētā.
 15. Esagilu – dieva Marduka galvenā svētnīca Babilonā.
 16. Sins – Mēness dievs.
 17. Ūra – senā šumeru pilsēta, kas tika iekļauta Babilnijas valstī.
 18. Ekišnugala – dieva Sina svētnīca Ūrā.
 19. Sippara – pilsēta blakus Akadai; vēlāk abas pilsētas saplūda kopā.
 20. Aija – Šamaša sieva.
 21. Ebabara – Šamaša svētnīca Sipparā.
 22. Larsa – pilsēta Babilonijas dienvidos. Neilgi pirms kodeksa sastādīšanas Hammurapi ieņēma šo pilsētu.
 23. Ūrūka – senā šumeru pilsēta Dienvidbabilonijā.
 24. Eanu – Ana un Ištaras svētnīca Ūrūkā.
 25. Ištara – šumeru dieviete Inana, Ana sieva, mīlestības un auglības dieviete.
 26. Isīna – pilsēta, uz ziemeļiem no Nippuras.
 27. Egalmaha —
 28. Zababa – kara dievs. Kulta centrs – pilsēta Kiša.
 29. Emeteursga – dieva Zababas svētnīca Kišas pilsētā.
 30. Hursagkalama – Kišas priekšpilsēta ar Ištaras svētnīcu.
 31. Erra – šumeru mēra ( slimības ) dievs.
 32. Kutu – pilsēta Divupes ziemeļos.
 33. Tutu – gudrības centrs. Kulta centrs – pilēta Borsippa.
 34. Ezīda – gudrības dieva Nabu / Tutu svētnīca Borsippā.
 35. Dilbata – pilsēta uz dienvidiem no Babilonas.
 36. Urašs – zemkopības dievs. Kulta centrs – Dilbata.
 37. Mama – dieviete – māte, cilvēku radītāja.
 38. Keša – Divupes pilsēta, kurā atradās dievietes Mamas / Nintu kulta centrs.
 39. Nintu – auglības dieviete, cilvēku radītāja; bieži tika identificēta arī kā Mama / Mami.
 40. Lagaša – pilsēta Divupes dienvidos, dieva Ningirsu / Girsu kulta centrs.
 41. Visuvarenā – Ištaras epitets.
 42. Halaba – iespējams, tā ir Halpas ( Alepo ) pilsēta Sīrijā.
 43. Adads – negaisa dievs.
 44. Karkara – Divupes pilsēta, kurā atradās Adada svētnīca – Egalgala.
 45. Adaba – pilsēta Babilonijas dienvidos.
 46. Emaha – Ištaras svētnīca Akādā.
 47. Meškan – Šapira – pilsēta Babilonijas ziemeļos.
 48. Malguma – novads Babilonijas ziemeļos.
 49. Damkina ( Damhalnunna ) – dieva Enkija sieva.
 50. Dagans – senais amoriešu ūdeņu dievs, vēlāk tika iekļauts babiloniešu panteonā.
 51. Mera ( Mari ) – pilsēta ziemeļrietumos no Babilonas. Hammurapi ieņēma šo pilsētu un daži pētnieki uzskata, ka izpostīja to.
 52. Šīs pilsētas atrašanas vieta nav zināma.
 53. Tišpaks – dievs, Ešnunas pilsētas aizbildnis.
 54. Ninazs – dievs zāļu pazinējs, dievs – ārsts.
 55. Eulmaša – Ištaras svētnīca Akādā.
 56. Ašūra – senā Asīrijas galvaspilsēta.
 57. Nīnive – Asīrījas pilsēta, vēlāk – galvaspilsēta.
 58. Emešmeša – Ištaras svētnīca Nīnivē.
 59. Sinmuballits – Babilonijas valdnieks ( 1812 – 1793 ), Hammurapi tēvs.
 60. Serpanita – Marduk sieva, dievu māte. Viņas vārds nozīmē: „Mirdzošā kā sudrabs“.
 61. Šedu un Lamasu — dievi – sargātāji babiloniešu un asīriešu panteonā. Viņu attēlus spārnoto vēršu izskatā pie pils ieejas.
 62. Ninlila – Enlila sieva.
 63. Nergals – viens no lielajiem diviem babiloniešu un asīriešu panteonā , — kara, slimības un nāves dievs.
 64. Ninkaraka – tā dažviet tika saukta ārstniciskas mākslas dieviete Gulu, kara dieva Ninurtas sieva. Viņu attēloja kā suni.
 65. Ebabara – saules un taisnības dieva Šamaša svētnīca Sipparā.