title LATĪŅU IZTEICIENI IEGAUMĒŠANAI

title
 • Parva domus – parva cura. (Maza māja, maza rūpe.)
 • Amat victoria curam. (Uzvara mīl rūpi.)
 • Errare humanum est, stultum est in errore perseverare. (Kļūdīties ir cilvēcīgi, muļķīgi ( stulbi ) ir turēties pie kļūdas ( = „saglabāties iekš kļūdas”.))
 • Per aspera ad astra. (Caur ērkšķiem uz zvaigznēm.)
 • Audienda et altera pars! (Jāuzklausa arī otra puse.)
 • Dum spiro – (Kamēr elpoju, ceru)
 • Amicus verus rara avis est. (Īsts draugs ir rets putns.)
 • Amicus Plato, sed magis amica veritas. (Platons – draugs, bet patiesība ir dārgāka ( = patiesība ir „lielākā draudzene”= „vairāk draugs/ draudzene”.)
 • Homo locum ornat non hominem locus. (Cilvēks vietu grezno, ne vieta cilvēku.)
 • Pacta sunt servanda. (Līgumi ir jāievēro.)
 • Tertium non datur. (Trešais nav dots = trešās iespējas nav.)
 • Sero venientibus – ossa! (Vēlu atnākošiem – kauli!)
 • Vivere est cogitare (militare / amare). (Dzīvot nozīmē domāt /cīnīties /mīlēt.)
 • Non progredi est regredi. (Neiet uz priekšu nozīmē iet atpakaļ.)
 • Tres faciunt collegium. (Trīs dara ( veido )kolēģiju, biedrību.)
 • Nihil habendi nihil deest. (Kam nekā nav, tam nekā netrūkst.)
 • Mala herba cito crescit. (Slikta zāle ātri aug.)
 • Omnia vincit amor, et nos cedamus amori. (Mīlestība visu uzvar, un mēs pakļaujamies mīlai.)
 • Caesar ad Rubiconem. ( Cēzars pie Rubikonas. Smaga izšķiršanās, grūta lēmuma pieņemšana.)
 • Mendax in uno, mendax in omnibus. (Kas melis vienā lietā, melis visās lietās.)
 • Hodie mihi, cras tibi. (Šodien man, rīt tev.)
 • Hodie Caesar, cras nihil. (Šodien Cēzars, rīt nekas.)
 • Quot homines, tot sententiae. (Cik cilvēku, tik viedokļu.)
 • Feci, quam potui, faciant meliora potentes. (Izdarīju, kā varēju, kas var, lai izdara labāk.)
 • Salus populi – suprema lex. (Tautas labklājība – galvenais likums.)
 • Sine ira et studio. (Bez bailēm un kaislības.Tacits par vēstures rakstīšanu, bet lieto arī par jurisprudenci, konkrēti, par tiesnešu darbu)
 • Lupus pilum mutat, non mentem. (Vilks kažoku maina, ne prātu (tikumu latviešu variantā))
 • Elephantem ex musca facis. (Tu taisi ziloni no mušas.)
 • Nulla regula sine excerptione. (Nav noteikuma bez izņēmuma.)
 • Ars longa, vita brevis est ( Māksla ir gara, dzīve ir īsa)
 • Aquila non captat muscas ( Ērglis mušas neķer = „ar niekiem nenodarbojamies” )
 • Repetitio est mater studiorum ( Atkārtošana ir zināšanu māte )
 • Una hirundo ver non facit ( viena bezdelīga pavasari netaisa )
 • Dura lex, sed lex ( likums bargs, tomēr likums )
 • Nulla dies sine linea ( Ne dienas bez rindiņas! Plīnijs par rakstīšanu )
 • Ut sementem feceris, ita metes ( Kā sēsi, tā pļausi )
 • Utrumque est vitium: et omnibus credere et nemini ( Abējādi ir slikti: gan visiem ticēt, gan nevienam ( neticēt ))
 • Qui blanditur, mentitur ( kas glaimo, tas melo )
 • Non scholae discimus, sed vitae ( Ne skolai mācamies, bet dzīvei )
 • Ceterum censeo, Carthaginem delendum esse ( tomēr es uzskatu, ka Kartāga ir jāsagrauj!; Katons Cenzors par Kartāgas iznicināšanas nepieciešamību )
 • Alea iacta est ( Kauliņi ir mesti; Cēzars par savu lēmumu pie Rubikonas )