title ANTIQUITAS VIVA 2019: ΚΙΝΗΣΙΣ

title

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Klasiskās filoloģijas nodaļa, Hellēnistikas centrs un Latīniskā kultūrmantojuma centrs aicina piedalīties 6. starptautiskajā klasiskās filoloģijas biennāles konferencē ANTIQUITAS VIVA 2019: ΚΙΝΗΣΙΣ, kas notiks Rīgā 2019. gada 3.–4. oktobrī.

Latvijas Universitātes klasisko filologu rīkotās Antiquitas Viva konferences nu jau tradicionāli pievēršas noteiktam antīkās pasaules aspektam, akcentējot tā dzīvotspēju un pārmantojamību mūsdienu sabiedrībā. Šoreiz konferences Antiquitas Viva pētniecisko domu saista kustība: kustība kā pārliecinošs virzītājspēks, bikla vai tikko jaušama sakustēšanās, virzība vai, iespējams, pamudinājums, kustība kā pārmaiņu, pārmantojamības un arī attīstības priekšnosacījums, kustības un kustēšanās tiešās un pārnestās nozīmes, kā arī citi ar kustību saistīti aspekti antīkajā pasaulē un tās recepcijā.

Konferences mērķis, jo sevišķi uzmanības lomā paturot klasiskās valodas un tajās radītos tekstus, rosinot pētīt, apcerēt, dalīties pieredzē, arī iedvesmoties no antīkās pasaules, paredz gūt pēc iespējas vispusīgāku, pilnīgāku priekšstatu par kustības un kustēšanās dažādajām izpausmēm, to nozīmju niansēm un intensitāti. Humanitāro zinātņu dažādās jomas (valodniecība, literatūrzinātne, vēsture, filozofija), arī starpdisciplinārās pieejas ir pateicīgas, lai šos jautājumus daudzpusīgi atainotu un veidotos izzinoša zinātniskā diskusija.

Dalībnieka pieteikumu un referāta kopsavilkumu (sk. PIETEIKUMA FORMU) lūdzam nosūtīt līdz 2019. gada 15. martam konferences rīcības komitejas pārstāvei Ilonai Gorņevai, e-pasti: ilona.gorneva@lu.lv vai ilona.gorneva@gmail.com.
Apstiprinājums par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks nosūtīts līdz 31. martam.

Konferences darba valodas: angļu un latviešu (ja referāta valoda ir latviešu, lūgums sagatavot pietiekami izvērstu prezentāciju vai izdales materiālu arī angļu valodā).
Plānotais referāta ilgums: līdz 20 minūtēm.
Konferencē prezentētos pētījumus (angļu vai latviešu valodā) būs iespējams iesniegt publicēšanai recenzētā rakstu sērijkrājumā ANTIQUITAS VIVA 6: Studia Classica (publicē LU Akadēmiskais apgāds).

Konferences dalības maksa 50 EUR (bankas rekvizīti tiks norādīti e-pastā par referāta iekļaušanu konferences programmā).

Adrese:
Latvijas Universitāte
Humanitāro zinātņu fakultāte
Klasiskās filoloģijas nodaļa
Visvalža iela 4a, Rīga LV 1050


DALĪBNIEKA PIETEIKUMS

CFP ANTIQUITAS VIVA 2019

AICINAJUMS ANTIQUITAS VIVA 2019

divider

title KUSTĪBAS VERBI: ALKAJA UN SAPFO TEKSTU SALĪDZINOŠA ANALĪZE

title
257f1f487cc75135a273751145526d56

Katrīnas Narbutes bakalaura darba mērķis ir noteikt kustības verbu lietojuma parametrus Alkaja un Sapfo lirikas tekstu valodā, novērtējot leksēmu lietojumu potenciālos kontekstos. Darba teorētiskajā daļā tiek atklātas pamatnostādnes un virzieni kustības verbu pētniecībā valodā, kā arī raksturota Alkaja un Sapfo lirikas valodas specifika. Praktiskajā daļā tiek veikts Alkaja un Sapfo tekstu kustības verbu statistisks, aprakstošs pārskats un morfoloģisks un semantisks novērtējums salīdzinošā metodē. Pētījumā tiek analizēti pilnīgākie Alkaja un Sapfo … Lasīt tālāk

divider

title HTONISKĀ PASAULE LŪKIĀNA TEKSTOS: ŽANRU IEZĪMES MĪTA FUNKCIONALITĀTES ASPEKTĀ

title
by William Faithorne, line engraving, published 1664

Janas Grīnbergas maģistra darba mērķis ir apzināt un izpētīt htonisko pasauli Lūkiāna tekstos, novērtējot tās klātbūtni, nozīmi un uzdevumus attiecīgā žanra ietvaros. Darba teorētiskajā daļā tiek skaidrots jēdziens htonisks un aplūkota htoniskās pasaules koncepcija antīkās pasaules ietvaros. Tāpat apskatīti mīta un žanru teorijas aspekti, kā arī būtiskākās autora literārās darbības gaitas. Praktiskajā daļā klasificējot, identificējot un kontekstuāli izvērtējot, tiek apskatīts htoniskās pasaules un tās elementu attēlojums Lūkiāna darbos. Tāpat aplūkotas … Lasīt tālāk